VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 32 13/12/2018
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be. Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Oproep uitbreiding crisisjeugdhulp
Op 18 april presenteerde het Rekenhof zijn doorlichtingsrapport over de crisisjeugdhulp. Daaruit bleek dat er te vaak geen beroep kan gedaan worden op crisisjeugdhulp in Vlaanderen omwille van volzet aanbod. Gezien de hoge nood en de druk op de crisisnetwerken komt er in 2019 al nieuw aanbod crisisverblijf (met begeleiding) en crisisbegeleiding bij in alle regionale crisisnetwerken. Kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met 21 december 2018.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Kind en Gezin en Jongerenwelzijn worden Agentschap Opgroeien
De Vlaamse Regering keurde definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Het eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien. Dat wil de krachten bundelen om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen. Samen met vele partners op het terrein wil het nieuwe agentschap kansen creëren. Ook kinderen en jongeren met een beperking behoren tot de doelgroep.

Meer weten? Lees het persbericht.
Terugblik op Dag van de Jeugdhulp
Zorginspectie: nieuw toezichtdecreet vanaf 1 januari 2019
Zorginspectie controleert zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg te garanderen. In het verleden was er soms onduidelijkheid over wat er tijdens inspectie wel of niet was toegestaan. Daarom lijnt het nieuwe decreet precies af wat inspecteurs wel en niet mogen tijdens een inspectie. Voor voorzieningen biedt het nieuwe decreet vooral meer duidelijkheid, ook over hún rechten. Daarnaast kent het decreet ook acht toezichtrechten toe aan inspecteurs. Verder legt het decreet termijnen vast voor de opmaak van inspectieverslagen en biedt het burgers die klachten hebben over de zorg van een voorziening de mogelijkheid om ook te reageren op het ontwerpverslag. Verhindering van toezicht kan leiden tot een geldboete.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Verslag internationale samenkomst Signs of Safety
Van 5 tot 8 november had in Dublin de 12de internationale bijeenkomst plaats van ‘Signs of Safety: Changing the story’. Medewerkers van Jongerenwelzijn namen ook deel en brachten een presentatie over ‘How to lead the learning journey from families and from workers?’. Zo deelden zij - elk vanuit hun functie - hun ervaring in de paradigmashift die ze hebben gemaakt in hun denken en hun werk sinds de start van de implementatie. De bijeenkomst bracht tal van inspirerende presentaties, praktijkvoorbeelden en moedige getuigenissen. Het delen van deze verhalen verandert de praktijk en organisaties. Het geeft energie in het werk en een boost aan het enthousiasme om de reis verder te zetten.

Meer weten? Lees het volledige verslag.
Verslag internationale samenkomst Signs of Safety
De vertrouwenspersoon van de minderjarige: veel mogelijkheden
Elk kind of jongere in de jeugdhulp heeft recht op een vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersoon kan de jongere begeleiden op een cliëntoverleg, helpen verwoorden wat een kind zelf niet gezegd krijgt, een klankbord zijn, hulpverleners contacteren … Toch zijn er nog maar weinig kinderen en jongeren die een vertrouwenspersoon hebben. Wellicht omdat vele niet weten dat ze beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon, wellicht ook omdat veel hulpverleners niet weten dat dit kan. Het ‘Richtinggevend kader over het recht op bijstand van de minderjarige door een vertrouwenspersoon in de integrale jeugdhulp’ geeft uitleg bij wat een vertrouwenspersoon is, wat hij voor een minderjarige kan betekenen, wat het verschil is met een steunfiguur … en biedt nog veel andere informatie over dit thema.

Meer weten? Bekijk de presentatie en de folder voor jongeren.
De vertrouwenspersoon van de minderjarige: veel mogelijkheden, weinig vraag
Eerste steenlegging gemeenschapsinstelling De Grubbe
De Vlaamse overheid investeert verder in nieuwe kwaliteitsvolle gebouwen voor de opvang en begeleiding van kwetsbare jongeren. Met een plechtige eerstesteenlegging is het officiële startschot gegeven voor de bouw van twee nieuwe leefgroepen in gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Een eerste gebouw voor 45 jongeren zal klaar zijn tegen eind 2019. Op termijn kan de capaciteit groeien tot 81 plaatsen. Meer licht en ruimte: dat is het grootste verschil met het huidige - verouderde - gebouw. Maar het gaat over meer dan bakstenen alleen. Door de nieuwbouw kan er veel meer ingezet worden op een positief leefklimaat. “Daardoor hopen we dat de jongeren zich gerespecteerd voelen en de erkenning krijgen die ze verdienen.”, zegt An Coucke, directeur van De Grubbe.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Eerste steenlegging gemeenschapsinstelling De Grubbe
Oprichting intersectorale stuurgroep e-Youth
E-Youth is een platform voor hergebruik van gegevens, bv. cliënt- en contextgegevens, generieke aanmeldgegevens, gekende hulpverleningsgeschiedenis … Flexibele toepassingen (BINC, Insisto, Domino) maken hiervan gebruik. Dat bespaart de hulpverlener of consulent tijdrovend opzoekwerk en maakt dubbele invoer overbodig. E-Youth verhoogt de actualiteit en nauwkeurigheid van de gegevens, en maakt de voorafgaande hulpverleningsgeschiedenis inzichtelijker: veranderingen van hulpverleners, multidisciplinaire aanpak, verzekeren van continuïteit in de zorg. Dit leidt tot meer kwaliteit van de gegevens en een betere zorg voor de minderjarige. Tot nu bleven de ontwikkelingen binnen e-Youth beperkt tot Jongerenwelzijn. Dat zal in 2019 wijzigen want dan wordt e-Youth stapsgewijs intersectoraal uitgerold. Daartoe is extra budget vrijgemaakt. Het managementcomité van het beleidsdomein WVG besliste dan ook tot de oprichting van een intersectorale stuurgroep eYouth, om ook de governance op een intersectoraal niveau te brengen. Op dit overlegforum zullen vanaf nu business en IT in het kader van de jeugdhulp elkaar ontmoeten en dossiers uitwerken.
Watwat.be helpt jongeren met hun dilemma’s
Outreachend consult ook in Limburg
Hulpverleners die te maken krijgen met een verontrustende opvoedingssituatie en vragen hebben over de aanpak ervan, kunnen telefonisch contact opnemen met het consultteam van de ondersteuningscentra jeugdzorg. Sinds maart 2018 wordt in diverse regio’s in Vlaanderen proefgedraaid met het outreachend consult. Vanaf januari 2019 geldt dat ook voor het Limburgse consultteam.

Meer weten? Lees de folder of contacteer het Limburgse consultteam via het nummer 011 30 34 30 (bereikbaar elke dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur).
Mantelzorg is geen modewoord!
Vlaanderen telt naar schatting 600.000 mantelzorgers. Dit zijn mensen die zorgen voor iemand die hulpbehoevend is en sommige zaken niet (meer) kan. 40.000 daarvan zijn jongeren die zorgen voor iemand in hun gezin. Toch blijkt het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers onbekend.

Help mantelzorg een gezicht te geven! Want jonge mantelzorgers verdienen alle ondersteuning. Zij beseffen vaak niet dat wat zij doen uitzonderlijk is en dat ze ook tijd moeten krijgen om kind of jongere te zijn.

Meer weten over mantelzorg, jonge mantelzorgers en wat jij als professional kan doen? Lees meer op www.mantelzorgers.be of bekijk het filmpje.
Mantelzorg is geen modewoord!
Jeugdrecht.be over de privacy van minderjarigen
Jeugdrecht.be over de privacy van minderjarigen
In de huidige samenleving staat privacy sterk onder druk van andere waarden zoals veiligheid. In oktober besteedde Jeugdrecht.be aandacht aan de privacy van minderjarigen. Er verscheen een artikel over de GDPR. Daarnaast verschenen er artikels en updates rond beroepsgeheim:
Meer weten? Neem een kijkje op jeugdrecht.be, ook voor andere informatie rond jeugd en kinderrechten.
Kenniskring GES+Limburg
De intersectorale kenniskring GES+ in Limburg wil graag uitbreiden! Werk jij met jongeren die uit de boot van de hulpverlening dreigen te vallen omwille van hun veelheid aan problemen, waardoor zij niet passen in één vakje van de hulpverlening (zoals een combinatie van psychische problemen, verstandelijke beperking, verslaving, contacten met justitie)? Interesse in het uitwisselen van ervaringen, expertise en good practices? Dan ben jij misschien wie we zoeken!

Meer weten? Neem een kijkje op de website. Inschrijven kan tot 10 januari.
Mantelzorg is geen modewoord!
Campagne Huizen van het Kind
Campagne Huizen van het Kind
Begin 2019 zal (bijna) elke gemeente gedekt zijn door een Huis van het Kind, zodat alle gezinnen en kinderen er terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. De tijd is dan ook rijp om de Huizen van het Kind mee bekend te maken. Zo is op 4 december een publiekscampagne Huizen van het Kind gelanceerd. Er zijn een campagnevideo, posters, label en website beschikbaar.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Neem deel aan de enquête cliëntenparticipatie
Wat denk jij over ‘participatieve hulpverlening’? Heb je er een eigen kijk op? Wil je er meer op inzetten maar weet je niet hoe? SAM, steunpunt Mens en Samenleving, wil - in opdracht van het departement WVG - te weten komen hoe jeugdhulpverleners en hun organisaties echt kijken naar participatie van minderjarigen en hun ouders. Daarnaast wil SAM ook nagaan wat de noden zijn en waar eventuele barrières liggen inzake een maximale cliëntenparticipatie. De resultaten van de bevragingen zullen gebruikt worden om te voorzien in een ondersteuningsaanbod ‘participatieve basishouding’ en participatief werken in de jeugdhulp.

Deelnemen?
De kern van beroepsgeheim is vertrouwen
Jeugdhulpverleners hebben vaak te maken met vragen over beroepsgeheim en informatie-uitwisseling. Daarom hebben SAM, CLB GO, Vrij CLB Netwerk en Tzitemzo de basistekst ‘De kern van het beroepsgeheim is vertrouwen’ uitgewerkt. Deze gaat niet in op het juridisch kader van beroepsgeheim, maar grijpt terug naar het belang ervan voor de hulpverlening. De tekst is ook bruikbaar als vertrekpunt bij een toelichting over een beslissing om al dan niet het beroepsgeheim te doorbreken.

Meer weten? Neem een kijkje op www.beroepsgeheimisvertrouwen.be.
De kern van beroepsgeheim is vertrouwen
Aanbod Jongerenbegeleiding-Informant
Jongerenbegeleiding-Informant (Jo-In) is niet enkel een koepelorganisatie in het Vlaamse jeugdhulplandschap maar ook een vormingsdienst. Deze stimuleert de intersectorale uitwisseling van expertise met een praktijkgericht opleidingsaanbod voor werkvloer en directiekamer. Er is een breed aanbod aan vormingen voor jeugdhulpaanbieders maar ook anderen, zoals:
  • werken met KOPP,
  • creatief communiceren met kinderen,
  • krachtgericht werken,
  • ethisch verantwoord hulpverlenen en beroepsgeheim,
  • werken met Duplo,
  • omgaan met verontrusting.
Meer weten? Neem een kijkje op de website, of stuur een mailtje naar annelies.d@jo-in.be.
AGENDA
Tentoonstelling TROTS in VAC Herman Teirlinck
In het kader van de sociaalwerkconferentie maakte fotograaf Philippe Swiggers een unieke fotoreeks 'TROTS'. De foto’s tonen het ware gelaat van de sociaal werker waarmee die de kwetsbare mens in de ogen kijkt. Swiggers zocht sociaal werkers in Vlaanderen op tijdens hun werk en fotografeerde hen in hun echte doen en laten. Zo toont hij de waardevolle plek van sociaal werk in onze huidige samenleving. De foto’s werden tentoongesteld in het museum Dr. Guislain in Gent. Nog tot eind januari 2019 is de tentoonstelling nu te bekijken in het Herman Teirlinckgebouw.
Vorming tZitemzo ... met de instemming in de jeugdhulp
Kan een minderjarige opgevangen worden in crisisjeugdhulpverlening zonder toestemming van de ouders? Meisje, 14 jaar, zoekt hulp. Haar ouders zijn gescheiden en vader weigert toestemming te geven voor de begeleiding. Kan het meisje hierover niet zelf beslissen? Bij minderjarigen nemen we steeds contact op met de ouders vooraleer begeleiding op te starten. Wat als de minderjarige dat weigert? De studienamiddag op 17 december start met een op de praktijk toegespitste juridische inleiding van het thema. Daarna komen concrete vragen en casussen uitgebreid aan bod.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Studiedag beroepsgeheim
Op 19 december vindt een studiemiddag plaats over de toepassing van het beroepsgeheim. Want dat thema beroert het werkveld. Vooral omdat er veel beweegt rond informatiedeling, zowel wetgevend als op het terrein. In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontwikkelden het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven daarom vijf wegwijzers: Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Studiedag De hulpverlener gevangen tussen beroepsgeheim en meldingsplicht
tZitemzo, Sensoa en Child Focus organiseren studiedagen voor hulpverleners over seksualiteit en beroepsgeheim.
  • Op 17 januari wordt specifiek ingegaan op de situatie van hulpverleners. De voormiddag omvat een op de praktijk toegespitste juridische inleiding. In de namiddag staan concrete casussen centraal.
  • Op 16 mei is er een halve terugkomdag waarop zowel hulpverlening, onderwijs als justitie en politie worden uitgenodigd.
Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Save the date: Inspiratiedag participatief werken
Het IROJ Oost-Vlaanderen organiseert samen met jongeren en ouders dialoogtafels over verschillende aspecten van participatief werken. Wil je ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen? Kom dan naar de 2de inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp in het VAC Gent op 12 maart 2019. Een uitgebreid programma met mogelijkheid tot inschrijven volgt.
Save the date: Inspiratiedag participatief werken
Save the date: Over opgroeien en ontwikkelingstrajecten
Naar aanleiding van signalen op het terrein rond kinderen en jongeren van wie het ontwikkelingstraject blokkeert of dreigt te blokkeren, gaf Jongerenwelzijn - op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen - de opdracht aan een werkgroep van academici om vanuit wetenschappelijk en klinisch perspectief voorstellen te formuleren voor de aanpak van jongeren met een complexe problematiek. Het resultaat is de verbeternota ‘Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren. Beheersen, interveniëren, voorkomen’. Op 24 april 2019 wordt ook een conferentie georganiseerd over opgroeien en ontwikkelingstrajecten in Vlaanderen. Die zal dieper inzoomen op de kernbevindingen en voorstellen tot aanpak uit het rapport. Blokkeer alvast deze datum in uw agenda! In het voorjaar van 2019 volgt meer informatie.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.