VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 30 11/09/2018
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be. Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Uitnodiging studiedag jeugdhulp: heeft dat de zaak veranderd?
Laatste kans: schrijf in voor de studiedag jeugdhulp!
Op vrijdag 28 september organiseert Jongerenwelzijn een studievoormiddag over het thema ‘Heeft dat (IJH) de zaak (van de jeugdhulp) veranderd?’. De studiedag schetst een stand van zaken en de toekomst van de (integrale) jeugdhulp. Minister Jo Vandeurzen en een aantal sprekers zullen daarbij hun visie toelichten en in debat gaan.

De studiedag vindt plaats in Brussel, van 9u15 tot 12u30. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar dus schrijf snel in!
Hoe staat het met het decreet jeugddelinquentierecht?
De zesde staatshervorming hevelde een aantal bevoegdheden over naar Vlaanderen, waaronder enkele rond het jeugdbeschermingsrecht. Vlaanderen greep dat aan om werk te maken van een eigen beleid rond jeugddelinquentie. Hieraan is de voorbije jaren hard gewerkt door mensen binnen en buiten Jongerenwelzijn. Als voorlopig sluitstuk heeft de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, op 13 juli 2018 haar definitieve goedkeuring verleend aan het ontwerp van decreet over het jeugddelinquentierecht.

Uitgangspunt is een gedifferentieerd en multidimensioneel aanbod van duidelijke en constructieve (maatschappelijke) reacties op delicten, met aandacht voor:
 • herstel van de schade;
 • complementariteit en afstemming met een integrale jeugdhulp;
 • een flexibele differentiatie en wisselwerking van het private en publieke aanbod;
 • voldoende (en afdoende) kwaliteitseisen en rechtswaarborgen voor jeugdige delinquenten.
Voor de verdere uitrol van dit decreet komt er overleg met de federale actoren - in het bijzonder de jeugdmagistratuur - en wordt volop ingezet op het informeren en begeleiden van betrokken actoren en instanties. Het ontwerp van decreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Eerst vindt er een bespreking plaats in de Commissie Welzijn om tenslotte te worden behandeld door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.
Start pilootproject actief wachtbeheer
Gedegen en actuele informatie over hulpvragen is essentieel met het oog op een opstart op korte termijn bij de meest gepaste voorziening. Daarom wordt onderzocht hoe een actief wachtbeheer hiertoe kan bijdragen. Dat vergt extra inspanningen van aanmelders, wachtbeheerders in voorzieningen en jeugdhulpregisseurs. Concreet start hiervoor een pilootproject op in Vlaams-Brabant & Brussel. De jeugdhulpregisseurs daar gaan de komende maanden aan de slag met een aantal meer verfijnde instrumenten om een actiever wachtbeheer te realiseren, in samenspraak met jeugdhulpaanbieders en aanmelders. In het voorjaar van 2019 volgen een evaluatie van het proefproject en de implementatie in de rest van Vlaanderen na een eventuele bijsturing.

Meer weten? Neem contact op met ACT Vlaams-Brabant/Brussel.
Vijf wegwijzers beroepsgeheim
Vijf wegwijzers beroepsgeheim
Het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hebben, op vraag van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vijf thematische "wegwijzers beroepsgeheim” ontwikkeld. De wegwijzers zijn probleemgestuurd en bevatten informatie om met een bepaald vraagstuk om te gaan. Zij zijn voornamelijk gericht op het beleidsniveau van de zorgactoren. Zij reiken een kader aan waarmee een sector, organisatie, verantwoordelijke ... de juiste richting kan bepalen in het omgaan met complexe vraagstukken over beroepsgeheim en informatiedeling.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Adviezen raadgevend comité
Het raadgevend comité jeugdhulp verstrekt advies aan de leidend ambtenaar, hetzij op zijn verzoek, hetzij op eigen initiatief, over alle aangelegenheden van de jeugdhulp met impact op jongeren en hun leefomgeving, in het bijzonder met betrekking tot:
 • de realisatie van een geïntegreerd Vlaams jeugdhulpbeleid;
 • de totstandkoming van de begrotingsvoorstellen/uitvoering;
 • de administratieve lasten en de reguleringsimpact bij de regelgeving.
Het comité kan ook andere zaken in het kader van de jeugdhulp bespreken, op verzoek van de Vlaamse Regering of van de Vlaamse minister aan de leidend ambtenaar.

De adviezen van het raadgevend comité jeugdhulp zijn steeds te vinden op de website.
Neem deel aan de kenniskring GES+
SAM vzw en Yuneco Crosslink nodigen jou uit voor de intersectorale kenniskring voor praktijkwerkers die jongeren (16-25 jaar) met een randnormale begaafdheid of (vermoeden van) licht tot matige verstandelijke beperking en gedrags- en emotionele problemen ondersteunen. Het gaat om jongeren die uit de boot van de hulpverlening dreigen te vallen omwille van hun veelheid aan problemen, waardoor zij niet passen in één vakje van de hulpverlening: door een combinatie van psychische problemen, verstandelijke beperking, verslaving, contacten met justitie …

Vertrekpunt van de kenniskring is het uitwisselen van praktijkervaringen, opgebouwde expertise, en good practices die een antwoord kunnen bieden op de dagelijkse praktijk. Ben je hulpverlener of begeleider in bijzondere jeugdzorg, onderwijs, sector personen met een beperking, algemeen welzijnswerk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg … en heb je interesse? Neem dan contact op met Elina Van Win of Ninke Ducquet.

Meer weten? Lees de uitnodiging kenniskring GES+ Vlaams-Brabant en Brussel.
Neem deel aan de kenniskring GES+
Word externe voorzitter cliëntoverleg
Bij het cliëntoverleg in de jeugdhulp komen jongeren, ouders, hulpverleners en andere betrokkenen samen om de ondersteuning en hulpverlening aan een gezin op elkaar af te stemmen. Een externe, onafhankelijke voorzitter zit het overleg voor als gespreksleider en maakt een werkplan op.
 • Heb je interesse om externe voorzitter te worden?
 • Ben je bereid om de verplichte 4-daagse vorming gegeven door de UCLL te volgen?
 • Kan je minimaal 4 cliëntoverleggen per jaar opnemen?
Schrijf je dan in via de website van de UCLL, waar je ook het programma en andere nuttige informatie kan vinden.
Cliëntoverleg of bemiddeling in de jeugdhulp aanvragen in INSISTO
Vanaf nu doen hulpverleners met toegang tot INSISTO een aanvraag voor cliëntoverleg of bemiddeling rechtstreeks in INSISTO en dit voor alle kinderen en jongeren, ook als ze enkel rechtstreeks toegankelijke hulp krijgen. De handleiding loodst je snel door de te nemen stappen. Registreren in INSISTO is een noodzakelijke stap in het veilig bijhouden van gegevens van kinderen, jongeren en hun gezinnen en in de ontwikkeling van één cliëntdossier. Alle gegevens van een kind of jongere in de jeugdhulp en alle acties in zijn traject, worden samen gebracht in één systeem dat conform is aan de bepalingen van het GDPR.

Ouders en kinderen, jongeren of jongvolwassenen blijven hun vraag naar cliëntoverleg of bemiddeling stellen via de website, waarna het team continuïteit van de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) de vraag in INSISTO zal registreren.

Hulpverleners zonder toegang tot INSISTO doen hun aanvraag via de online aanvraagformulieren voor:
Update budget zorgcontinuïteit
Dankzij persoonsvolgende financiering konden jongvolwassenen vorig jaar voor het eerst rekenen op een budget om hun ondersteuning verder te zetten na het verlaten van een multifunctioneel centrum. Hiermee is een belangrijk pijnpunt van het oude systeem aangepakt. Vanaf 2020 zal dit voor alle jongvolwassenen die in een MFC verblijven mogelijk zijn zodra ze 18 worden. Vanaf 17 jaar kan iedereen trouwens al starten met de nodige procedure.
 • Geboren in 1996 of vroeger? Dan kan de jongvolwassene dit jaar een persoonsvolgend budget krijgen. Meer informatie hierover is te vinden op de website.
 • Geboren in 1997 of 1998 (of vroeger) en stelde de jongvolwassene al een vraag naar meerderjarigen ondersteuning via de Centrale Registratie Zorgvragen? Dan kreeg hij deze zomer van het VAPH reeds een brief hierover. Daarin staan de nodige instructies om in 2019 zijn budget zorgcontinuïteit te kunnen ontvangen. De jongvolwassenen van 1997 of 1998 (of vroeger) die reeds een vraag stelden voor een persoonsvolgend budget (of aan de procedure begonnen zijn) hoeven momenteel geen verdere actie te ondernemen.
Update budget zorgcontinuïteit
Nieuw: nieuwsbrief 'a way home'
Het Europese project 'A Way Home' stelt zijn eerste nieuwsbrief voor! Jongerenwelzijn coördineert het project, dat zich richt op jongvolwassenen in de jeugdhulp. De nieuwsbrief vertelt waarom Jongerenwelzijn deelneemt, hoe jeugdzorgverlaters een centrale plek krijgen en wie de andere partners zijn.

De komende twee jaar staan volgende doelstellingen voorop:
 • de overgang faciliteren naar een zelfstandig leven door een betere voorbereiding in de jeugdhulp en een actieve ondersteuning wanneer de jongvolwassene de jeugdhulp heeft verlaten. Organisaties krijgen concrete handvatten en instrumenten voor cliëntgerichte nazorgtrajecten. Training en intervisie ondersteunen de begeleiders in het gebruik van deze handvatten en instrumenten.
 • een duidelijker beeld krijgen van de specifieke noden van de jongvolwassenen die de jeugdhulp (zullen) verlaten (hebben) én een afgestemde dienstverlening van publieke en private dienstverleners op deze noden, zodat geen enkele jongvolwassene nog door de mazen van het net glipt. Eénmaal de jeugdhulp verlaten, worden de jongvolwassenen gedragen door een coalitie van lokale actoren, geïnspireerd door de Canadese A Way Home methodiek.
Meer weten? Lees de nieuwsbrief.
In de kijker: nieuwe website CIG
In de kijker: nieuwe website CIG
De nieuwe website van de CIG is deze zomervakantie online gegaan. Deze richt zich zowel tot professionelen als tot jonge gezinnen. Er zijn ook een folder over de werking en een brochure over de profilering van de CIG verschenen.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Nieuw op Jeugdrecht
Op jeugdrecht.be verschenen recent een aantal nieuwe artikelen over jeugd- en kinderrechten: Je vindt er ook nog meer nieuwe items: rechtspraak, publicaties … Neem dus zeker een kijkje! Nog een vraag rond jeugd- en kinderrechten? Neem contact op met de helpdesk van jeugdrecht.be.
Nieuw op Jeugdrecht
AGENDA
11 oktober: Dag van de jeugdhulp
Op 11 oktober organiseren Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VAPH, Zorg en Gezondheid, departement WVG en departement Onderwijs hun derde Dag van de Jeugdhulp. Deze vindt plaats in Brussel en staat in het teken van participatie binnen de jeugdhulp. Want alle gemaakte keuzes hebben één grote ambitie: het creëren van een kwaliteitsvolle en transparante jeugdhulp die het kind en de jongere centraal stelt, en waaraan kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk kunnen participeren.

Ook nu is gezorgd voor een divers en rijk gevuld programma. In de voormiddag opent minister Jo Vandeurzen, waarna Ann Clé komt spreken over participatie in organisaties, zowel op beleidsniveau als op methodisch niveau. Daarna volgt een boeiend debat rond participatie met o.a. David Debrouwere, Musti Onlen, jongeren en ouders uit de jeugdhulp. De kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp kunnen zichzelf en hun project doorheen het voormiddaggedeelte voorstellen en de winnaar van vorig jaar - CIG Huis Ter Leye - vertelt waar ze momenteel staan met hun project. Bart Kiers zorgt voor de komische noot. Nieuw is het namiddaggedeelte met een breed aanbod aan workshops volgens verschillende werkvormen. Het volledige programma met inschrijvingsmogelijkheid volgt binnenkort en zal ook verschijnen op de website.
8 november: introductie beroepsgeheim en beroepsethiek voor hulpverleners
Voor een hulpverlener vormt een vertrouwensrelatie met zijn cliënt een belangrijke basis om hulpverleningsdoelen te kunnen realiseren. Het beroepsgeheim vindt zijn bestaansreden in de bescherming van die vertrouwensrelatie. Het kennen van de wettelijke kaders daarvoor is één ding. Het belet niet dat je keuzes moet maken in het handelen met je cliënt of soms geconfronteerd wordt met morele dilemma's.

De introductiedag, georganiseerd door SAM vzw, gaat in op zowel het omgaan met morele dilemma's als op de juridische basis van het beroepsgeheim, en licht ook belangrijke ontwikkelingen van de voorbije jaren toe. Denk maar aan radicalisering, intrafamiliaal geweld, complexe scheidingen, kindermishandeling … Aan de hand van casussen (bij voorkeur aangereikt door de deelnemers zelf) ervaren we dat er altijd een keuzemogelijkheid is: een vrije ruimte die de mogelijkheid geeft om voorkeur te geven aan een bepaalde handeling in een specifieke casus, met oog voor het juridisch kader.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.

Vijf wegwijzers beroepsgeheim
23 november: inspiratiedag ‘Netwerkversterkend werken met jongvolwassenen in Brussel’
Op vrijdag 23 november 2018 organiseert de werkgroep Jongvolwassenen van IROJ Brussel de inspiratiedag ‘Netwerkversterkend werken met jongvolwassenen in Brussel’.

Deze vormingsdag staat open voor organisaties in Brussel die werk willen maken van het betrekken van het netwerk van cliënten, zowel in concrete casussen als op structurele manier binnen de eigen organisatie, en dat met een specifieke focus op de jeugdhulp. Noteer de datum van deze inspirerende studiedag dus alvast in uw agenda!

Meer weten? Lees de vooraankondiging van deze studiedag. Een uitnodiging, met een toelichting van het concrete programma en de mogelijkheid tot inschrijving, wordt verder verspreid in het najaar.
4 december: inspiratiedag Gezond Budget
Omgaan met geld is een complexe zaak. Voor mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking is de uitdaging nog groter. Gezond budgetteren vergt immers vaardigheden als abstract redeneren, lange termijn denken, rekenvaardigheden en digitale kennis. Werken aan een gezond budget met mensen met (een vermoeden van) een beperking vraagt dan ook een andere aanpak.

Op 4 december is er een inspiratiedag Gezond Budget. Dan kan je kennismaken met:
 • goede praktijken die jongeren leren omgaan met geld;
 • concrete signalen die kunnen wijzen op een beperking bij cliënten;
 • concrete handvatten voor een gepaste begeleiding;
 • bewindvoering in de praktijk;
 • soorten financiële begeleiding: budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling;
 • persoonsvolgende financiering en de impact hiervan op cliënten met een beperking.
Meer weten? Neem een kijkje op de website.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.