VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 29 29/06/2018
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be. Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Aanbod outreachend consult
Aanbod outreachend consult
Hulpverleners die in hun werksituatie geconfronteerd worden met een verontrustende opvoedingssituatie en vragen hebben over de aanpak ervan, kunnen telefonisch contact opnemen met het consultteam van de ondersteuningscentra jeugdzorg. Sinds maart 2018 biedt het consultteam ook outreachend consult aan. Via dergelijk consult bieden de consultgevers, die ter plaatse komen, een antwoord op een vraag van jeugdhulpaanbieders. Het gaat over een proefperiode van 1 jaar die continue geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Het aanbod is in deze fase beperkt en regionaal verschillend.

Meer weten? Neem contact op met het regionaal aanspreekpunt of lees de folder.
Oproep tot deelname aan onderzoek kwaliteitsvolle diagnostiek
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw wil aan de hand van een vragenlijst de visie van diagnostici (in opleiding) op kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen in kaart brengen. Daarnaast wil het centrum ook nagaan wat de noden van het werkveld zijn rond kwaliteitsvolle diagnostiek. De resultaten van het onderzoek zullen o.a. als input dienen om kwaliteitsondersteunende trajecten uit te tekenen die inzetten op vorming en de ontwikkeling van kwaliteitsvolle diagnostische instrumenten en methoden in Vlaanderen. Daarnaast engageert het centrum zich om de gerapporteerde knelpunten en noden vanuit de praktijk bespreekbaar te maken op beleidsniveau. Wil ook jij meewerken aan een doorgedreven kwaliteitsverbetering van diagnostiek in Vlaanderen? Neem dan deel aan het onderzoek. De vragenlijst invullen, kan nog tot en met 31 augustus 2018.

Meer weten? Neem contact op via communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be.
Extra middelen voor uitstroom uit gemeenschapsinstellingen
Om de druk op de gemeenschapsinstellingen te verlagen, maakt minister Vandeurzen 2 miljoen euro vrij. Deze middelen worden toegevoegd aan de IPH-middelen (intersectoraal prioritair te bemiddelen hulpvragen) om uitstroomtrajecten te versterken en te versnellen. Het budget volgt de uitstromer en is per definitie tijdelijk. Hoe dit budget wordt ingezet, is afhankelijk van:
  • de gewenste vervolghulp;
  • wat jeugdhulpaanbieders op korte termijn willen en kunnen realiseren.
Het kan ingezet worden bovenop erkend aanbod of om tijdelijk extra aanbod te creëren.

De intersectorale toegangspoorten, gemeenschapsinstellingen en sociale diensten jeugdrechtbank monitoren de uitstroom uit de gemeenschapsinstellingen. In eerste instantie proberen ze de uitstroom van de langverblijvers te faciliteren. Stilaan komen ook andere jongeren in de gemeenschapsinstellingen in beeld om met deze middelen uit te stromen. Heb je als jeugdhulpaanbieder interesse om met deze bijkomende middelen aan de slag te gaan? Neem dan contact op met de intersectorale toegangspoort in je regio.
Oproep kandidaten Prijs jeugdhulp
De rondzendbrief inzake de Dag van de Jeugdhulp doet een oproep naar kandidaten voor de Prijs Jeugdhulp. De oproep wil goede praktijken in kaart brengen en stimuleren door organisaties jeugdhulp die actief aan de slag zijn met de participatie van kinderen en jongeren, of die hierrond willen werken, aan te sporen om mee te dingen naar de Prijs Jeugdhulp 2018. De ingezonden kandidaturen worden beoordeeld door een deskundige en divers samengestelde jury. De 5 sterkste dossiers zullen worden gepresenteerd op de Dag van de Jeugdhulp op 11 oktober. Aan één van deze projecten zal die dag de eigenlijke Prijs Jeugdhulp worden uitgereikt, goed voor 10.000 euro.

Geïnteresseerd? Stuur het ingevulde standaardformulier in vóór 1 september!
Oproep kandidaten Prijs jeugdhulp
Aanvraag werk- en zorgtrajecten
Vanaf 2 juli kunnen erkende voorzieningen als begeleider arbeidsmatige activiteiten (AMA) overeenkomsten indienen per deelnemer die wordt begeleid. Dit gebeurt via een elektronisch formulier op de website van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De overeenkomsten moeten alle wettelijke bepalingen bevatten zoals vermeld in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit. Er is geen modelovereenkomst voorzien. Per deelnemer ontvangt de begeleider een subsidie van 70 euro per maand. Het aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA) omvat een onbetaalde bezigheid voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS).

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Oproep werf 2: zorggarantie bij uithuisplaatsing jonge kind
Eind mei is een rondzendbrief uitgestuurd in het kader van het uitbreidingsbeleid jeugdhulp. Deze heeft te maken met werf 2: jonge kinderen, en meer bepaald met de zorggarantie bij uithuisplaatsing van jonge kinderen. De rondzendbrief creëert een kader (‘zorggarantieplan uithuisplaatsing jonge kinderen’) dat in alle situaties van uithuisgeplaatste jonge kinderen moet worden toegepast. Dit wordt in heel Vlaanderen geoperationaliseerd en geïmplementeerd. Dat moet leiden tot een versterkt en kwaliteitsvol aanbod en tot een doortastende aanpak vanuit samenwerking. Eind juni is daarop een aanvullende oproep verschenen, specifiek voor kwetsbare gezinnen met jonge kinderen in Brussel.

Meer weten?
Oproep werf 2: zorggarantie bij uithuisplaatsing jonge kind
Rondzendbrief voortgezette pleegzorg
Naar aanleiding van de discussies m.b.t. het gewijzigd pleegzorgdecreet is voorgesteld om pleegzorg in het kader van jeugdhulp tot 25 jaar mogelijk te maken. De rondzendbrief rond voortgezette pleegzorg beschrijft een aantal modaliteiten en richtlijnen inzake de goedkeuring van voortgezette jeugdhulp in het kader van pleegzorg en ondersteunende pleegzorg vanaf 18 jaar. Deze zijn gebaseerd op het actieplan jongvolwassenen en houden rekening met de specifieke situatie van pleegzorg. De richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht.

Meer weten? Lees de rondzendbrief.
Kennismaking met SAM!
Kennismaking met SAM!
Op 1 januari nam SAM - steunpunt Mens en Samenleving - de activiteiten én de hele medewerkersploeg van Steunpunt Jeugdhulp over. SAM verbindt de expertise van de vijf fusiepartners: Steunpunt Expertisenetwerken, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Vlaams Centrum Schuldenlast en Steunpunt Jeugdhulp. De organisatie ondersteunt praktijkwerkers in hun intersectorale werkcontext en zet de ondersteuning verder op het vlak van Binc, jeugddelinquentie en herstelbemiddeling, integrale jeugdhulp, jeugd- en kinderrechten, beroepsgeheim, en andere thema’s. Ook de helpdesk van jeugdrecht.be is er nog voor alle vragen rond jeugd en kinderrechten.

Meer weten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief SAM.
Open kenniskring jongvolwassenen
De uitrol van het actieplan jongvolwassenen draait op volle toeren. In de regio’s worden hiertoe vele intersectorale initiatieven opgezet ter versterking van jongvolwassenen. Momenteel bereidt Jongerenwelzijn - samen met Zorg en Gezondheid, Algemeen Welzijnswerk en VAPH – beslissingen voor inzake kleinschalige wooneenheden en burgerinitiatieven. Deze kadert in werf 3 van het uitbreidingsbeleid in de jeugdhulp.

Andere initiatieven:
  • De aanpak van ‘A Way Home’ uit Canada wordt in Vlaanderen uitgerold in het kader van een Europees project;
  • CERA ondersteunt 5 projecten i.s.m. het Vlaams Welzijnsverbond in het kader van het CERA-Rubicon-project, om de overgang van jeugdhulp naar volwassenheid te faciliteren.
Om kennis en ervaringen over de hulp aan jongvolwassenen te delen, lanceert SAM - in samenwerking met de Vlaamse overheid – een open kenniskring jongvolwassenen. Deze is ook te vinden via de themapagina ‘Jongvolwassenen in de hulp’ of via de pagina ‘kennis delen’ van het Kennisplein. Je kan ook lid worden van deze kenniskring, en er dan zelf informatie plaatsen. Aanvragen tot lidmaatschap zijn mogelijk via:
Open kenniskring jongvolwassenen
Koningin Mathildeprijs voor project in gemeenschapsinstellingen
Koningin Mathildeprijs voor project in gemeenschapsinstellingen
Op woensdag 16 mei is de Koningin Mathildeprijs 2018 uitgereikt aan twee laureaten met projecten die werken rond het versterken van kwetsbare jongeren dankzij de verbindende en emancipatorische kracht van muziek. Eén daarvan is het project Beyond beats & bars van de vzw Commusaic (Herne – Sint-Pieters-Kapelle). Dat geeft jongeren in de publieke jeugdinstellingen de kans om samen een hiphopalbum te maken. Zo kunnen ze van elkaar leren, zich persoonlijk en artistiek ontwikkelen en hun plaats in de samenleving innemen. In groep en onder toezicht van begeleiders laten ze hun verbeelding de vrije loop bij het schrijven van teksten en het componeren van liedjes. Hun scheppingen zullen ‘rondreizen’ en verder evolueren dankzij uitwisselingen tussen jongeren en uitgenodigde artiesten.

Meer weten? Lees het persbericht.
Recht op privacy van minderjarigen in de jeugdhulp
Nu de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 rechtstreeks toepasbaar is in België, is het recht op privacy, of toch minstens, het spreken erover, alom tegenwoordig. Dit vormt een mooie aanleiding om het recht op privacy van minderjarigen in de jeugdhulp extra in de kijker te zetten. In deze tekst geeft Tzitemzo specifieke duiding bij het recht op privacy van minderjarigen in de jeugdhulp. Ook de FAQ op www.rechtspositie.be werden geactualiseerd.
Oproep naar kandidaten externe voorzitters cliëntoverleg integrale jeugdhulp
Jongerenwelzijn doet een oproep naar kandidaat-externe voorzitters voor het cliëntoverleg.

Voorwaarden:
  • kennis van de jeugdhulp;
  • affiniteit met het voorzitten van overlegtafels;
  • bereid een vorming te volgen, georganiseerd door de Vlaamse overheid.
Geïnteresseerd? Stuur je kandidatuur naar martine.puttaert@jongerenwelzijn.be.
Meer weten? Neem een kijkje op de website.
AGENDA
Uitnodiging studiedag jeugdhulp: heeft dat de zaak veranderd?
Uitnodiging studiedag jeugdhulp: heeft dat de zaak veranderd?
Op 28 september organiseert Jongerenwelzijn in de voormiddag een studiedag rond het thema
"Heeft dat (IJH) de zaak (van de jeugdhulp) veranderd?"
De studiedag schetst een stand van zaken en de toekomst van de (integrale) jeugdhulp. Minister Jo Vandeurzen en een aantal sprekers zullen daarbij hun visie toelichten en in debat brengen.

Praktische informatie:
  • De studiedag vindt plaats in Brussel, van 9u15 tot 12u30.
  • Inschrijven is nu reeds mogelijk. Het volledige programma volgt binnenkort op de website.
Gelijktijdig met de studiedag zal een gelijknamige publicatie verschijnen met bijdragen van tal van betrokkenen.
Save the date: dag van de jeugdhulp
Op 11 oktober vindt de Dag van de Jeugdhulp plaats. Thema dit jaar is ‘participatie binnen de jeugdhulp’. Want alle gemaakte keuzes hebben één grote ambitie: het creëren van een kwaliteitsvolle en transparante jeugdhulp die het kind en de jongere centraal stelt, en waaraan kinderen, jongeren en hun gezinnen daadwerkelijk kunnen participeren. Een uitnodiging met programma volgt later.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.