VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 27 23/03/2018
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be. Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Rondetafels voor kwetsbare jongvolwassenen
Hulpverlening na 18 jaar is soms wenselijk maar niet altijd evident te organiseren. Sommige situaties zijn zo complex dat de continuïteit van het hulpverleningstraject in het gedrang komt:
  • jongeren zien een verderzetting in de jeugdhulp niet zitten,
  • de brug naar hulpverlening voor volwassenen is wenselijk maar moeilijk te leggen,
  • jongeren keren terug naar de jeugdhulp omdat alleen leven niet lukt…
Dan kunnen hulpverleners of jongeren een beroep doen op het regionale team continuïteit. Tot een duurzame oplossing gevonden wordt, zal dat de hulpvraag opvolgen. Het legt actief contact met VAPH, OCMW of andere relevante partners in de volwassenhulp en organiseert rondetafels om een uitvoerbaar ondersteuningsplan voor de jongere te bekomen. Waar nodig treedt het team intermediërend op. Om jongeren zonder stabiel (familiaal) netwerk te ondersteunen, werkt het team een partnerschap uit met het brede aanbod van krachtgericht werken in de regio.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Subsidieoproep Huizen van het Kind
Subsidieoproep Huizen van het Kind
De Vlaamse overheid stelt bijkomende middelen ter beschikking voor de Huizen van het Kind. Deze maken het mogelijk om vanaf 2019 ieder kwalitatief Huis van het Kind in Vlaanderen en Brussel een jaarlijkse subsidie toe te kennen voor hun volledige werkingsgebied. Dat moet initiatieven stimuleren in die gemeenten waar nog geen Huis van het Kind is én de huidig erkende Huizen van het Kind honoreren voor hun inzet.

Meer weten? Lees de subsidieoproep, bezoek de website of bekijk de roadmap.
Jeugdhulp tijdens de Week van de Opvoeding: zet je actie in de kijker
Jeugdhulp tijdens de Week van de Opvoeding: zet je actie in de kijker!
De Week van de Opvoeding vindt elk jaar plaats van 16 tot 23 mei. Het wil opvoeden en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar maken. Dit jaar is het thema ‘opvoeden is samen-spel’. Ook jeugdhulp zet vanaf nu zijn schouders mee onder het initiatief. Zo bundelen we onze krachten om de positieve kant te tonen van opvoeden en opgroeien, zowel in de schoot van gezinnen als met de hulp en ondersteuning van professionals en organisaties. Werk je dus voor een organisatie in de jeugdhulp en wil je graag een actie organiseren tijdens de Week van de Opvoeding die je werking positief in de kijker zet? Laat het ons weten via communicatie@jongerenwelzijn.be.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Indexering budgetten PAB
Het persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen is op 1 januari 2018 aange-
past aan de index. Daardoor verhoogt het jaarlijks budget en blijft de koopkracht gelijk. In 2018 schommelt het persoonlijke-assistentiebudget tussen 9.972,15 en 46.536,68 euro.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Nieuw: website grenslijn.be
De bescherming van kinderen en jongeren tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag vraagt een beleidsdomeinoverstijgende aanpak en een duidelijk engagement van alle sectoren. Daarom bundelen ministers Jo Vandeurzen, Hilde Crevits, Philippe Muyters en Sven Gatz vanuit hun bevoegdheden de krachten. Dat heeft onder meer geleid tot een website waar professionals of vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken, informatie vinden als ze denken dat grenzen worden overschreden.

Meer weten? Neem een kijkje op de website of lees het persbericht.
Nieuw: website grenslijn.be
De kracht van wisselleren
Yuneco, het netwerk geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant, startte met wisselleren voor zijn leden. Jongerenwelzijn kon instappen als wisselleerplek. Zo tekende de afdeling Continuïteit en toegang ACT een vijfdaags programma uit om kennis te maken met zijn werking. Op 28 februari stapten 3 klinisch psychologen - van Yuneco Combi, het Yuneco mobiel care-team en het kinderteam Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost - het VAC Leuven binnen. Na een grondige kennismaking, namen ze deel aan de priorbespreking van de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie (IRPC), het priorteam van jeugdhulpregie, de casus-
bespreking van het team indicatiestelling, de dagelijkse briefing van het crisisteam en de intervisie van de jeugdhulpregisseurs. Ook bekeken ze pas ingediende aanvragen mee met het team indicatiestelling.

De wederzijdse uitwisseling en verrijking was meteen duidelijk. Het delen van ervaringen tijdens de vijf dagen, gaf zicht op andere mogelijkheden en leidde tot een verdieping van de besprekingen. De grote interesse, openheid en professionele bescheidenheid van de deelnemers, zorgde voor een snelle ‘match’ met de collega’s, en maakte van het wisselleren een fijne ervaring voor alle betrokkenen. Een mooi initiatief dat dus zeker navolging verdient!
Nieuw op jeugdhulp: filmpjes jongeren
Nieuw op jeugdhulp: filmpjes jongeren
We hebben 8 jongeren gevraagd hoe ze nu zelf hun hulp en ondersteuning ervaren. Illustrator Kristin Seghers tekent telkens hun verhaal op terwijl we aandachtig luisteren. Het zijn heel diverse en moedige getuigenissen. Over laagdrempelige hulp via het CLB en een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), over ondersteuning op maat voor personen met een handicap tot pleegzorg en residentiële opvang. 8 tekeningen, 8 filmpjes, 8 authentieke getuigenissen #jeugdhulp.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Lancering website watikwil
Lancering website watikwil
Verschillende organisaties (OC St Idesbald, vzw Tonuso en vzw Tordale) hebben hun schouders gezet onder de ontwikkeling van een website om samen met jongeren op een heel toegankelijke manier doelen in hun leven uit te stippelen. Daarvoor zijn subsidies gebruikt vanuit een oproep rond online hulpverlening.

Meer weten? Bezoek de website.
Samen brokken lijmen na een conflict?
De website www.sorrybox.be – een initiatief van MPC Terbank - helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Begeleiders en leerkrachten vinden hier dan weer een ‘Sorrytheek’, met materiaal om herstel te begeleiden.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Samen brokken lijmen na een conflict? Sorrybox.be
AGENDA
24 april: trefdag outreach
Op 24 april organiseert SAM een trefdag rond outreach. Hebben we niet de mond vol over empoweren, zelfregie en emancipatorisch werken? Zweren we niet te veel bij methodieken, behandelplannen en gewenste resultaten? Focussen we niet te eenzijdig op problemen en zien we de mogelijkheden te weinig? Geven we kwetsbaarheid de plaats die ze verdient? … De trefdag wil een antwoord bieden op tal van vragen door te vertrekken van de essentie van sociaal werk: vanuit een hechte en betrokken relatie in eerste instantie luisteren, dan troosten en vervolgens hoop verlenen. Meer weten? Neem een kijkje op de website.

SAM heeft ook een uitgebreid vormings- en ondersteuningsaanbod voor werkers, teams en organisaties die outreachend werken of dat willen gaan doen. Meer weten? Lees meer informatie over het open aanbod en over het aanbod op maat.
24 april: trefdag outreach
Vormingssessies privacy, beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht
De komende weken organiseert 'tZitemzo enkele vormingssessies over privacy, beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht t.o.v. minderjarigen. Deze gaan in op concrete vragen zoals: Mag men zomaar de kamer van een minderjarige betreden? Hoe zit het met het lezen van sms’en, e-mails en chatgesprekken van minderjarigen? ... Wat houdt het beroepsgeheim precies in? Welke uitzonderingen maken het mogelijk om vertrouwelijke informatie van minderjarigen te delen met derden? … De vormingen vinden plaats in Gent in kleine groepen van max. 12 deelnemers. Er wordt telkens gestart met een op de praktijk toegespitste juridische inleiding van het thema. Daarna komen concrete vragen en casussen van de deelnemers aan bod.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Save the date: expo ‘TROTS’
Van 3 mei tot 4 juni vindt in het dr. Guislain-museum van Gent de expo ‘TROTS’ plaats. De expo over sociaal werk betreft een fototentoonstelling van fotograaf Philippe Swiggers en wordt georganiseerd naar aanleiding van de sociaalwerkconferentie op 24 mei. Deze omvat tal van lezingen, debatten en workshops over de toekomst van het sociaal werk en de uitdagingen waar sociaal werk vandaag voor staat. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.
Pop-up jongeren-event op 19 mei
Op 19 mei organiseert het IROJ Vlaams-Brabant een pop-up jongeren-event op het Martelarenplein in Leuven over jeugdhulp. Hiervoor is ook een facebookpagina gelanceerd. Het wordt een gratis dag voor jongeren met leuke momenten (dj’s, skatepark, parcours lopen, drukatelier, optreden, filmpjes, dans …) en interessante weetjes. Tegelijk is het een moment waarop jongeren hun mening over jeugdhulp kunnen laten horen!
Hou 29/05/2018 vrij!
Op dinsdag 29 mei organiseert Jongerenwelzijn een inspiratiedag in Leuven. Op de agenda staan in de voormiddag een voorstelling van een onderzoek rond werkzame forensische methodieken en een stand van zaken rond het nieuw jeugddelinquentierecht. In de namiddag is er ruimte voor ontmoetingen met infostands. Hou dus alvast die dag in je agenda vrij. Een concreet programma en de mogelijkheid om in te schrijven volgen snel!
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.