VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 26 08/02/2018
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be. Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Nieuwe versie van de priorchecklist
De huidige priorchecklist is herwerkt vanuit het oogpunt van de administratieve vereenvoudiging. Door herformulering kon bijna de helft van de items geschrapt worden zonder in te boeten op de kwaliteit van de informatie. Een goed ingevulde priorchecklist blijft een belangrijk instrument om correct te kunnen prioriteren. Het nieuwe sjabloon staat op het Vlaams Loket Jeugdhulp en mag reeds gebruikt worden. Vanaf 1 maart werken we enkel nog met de nieuwe checklist.
Draaiboek radicalisering
Draaiboek radicalisering
De voorbije jaren heeft Jongerenwelzijn ingezet op het ontwikkelen van een duidelijk plan van aanpak voor het omgaan met radicalisering bij minderjarigen. Voldoende kennis, visie, aanbod en beleid in een gezamenlijk afgestemde aanpak is hierbij onontbeerlijk. Het draaiboek radicalisering wil een helder overzicht bieden van acties die vanuit Jongerenwelzijn ondernomen kunnen en moeten worden in het handelen rond radicalisering.

Meer weten? Neem een kijkje op de professionele website.
Nieuw: outreachend consult
Hulpverleners die in hun werksituatie geconfronteerd worden met een verontrustende opvoedingssituatie en vragen hebben over de aanpak ervan, kunnen telefonisch contact opnemen met het consultteam van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg. Vanaf maart 2018 biedt het consultteam ook outreachend consult aan. Via dergelijk consult bieden de consultgevers, die ter plaatse komen, een antwoord op een vraag van jeugdhulpaanbieders. Het gaat over een proefperiode van 1 jaar die continue geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Het aanbod is in deze fase beperkt en regionaal verschillend. Voor meer concrete informatie over uw regio, kan u contact opnemen met het regionaal aanspreekpunt. In de experimenteerperiode wordt samen verfijnd wat methodisch het beste werkt, om zo het delen en vergroten van een gezamenlijke expertise in het omgaan met verontrusting verder te realiseren.

Meer weten? Lees de folder.
Nieuw: outreachend consult
Oproep uitbreidingsbeleid jongvolwassenen
De oproep en rondzendbrief van 20 juli 2017 kondigen vier uitbreidingswerven voor de jeugdhulp aan. Onlangs verscheen de rondzendbrief met de inhoudelijke en praktische modaliteiten voor de uitvoering van werf 3: de hulpverlening t.a.v. jongvolwassenen. Het gaat specifiek over de uitbreiding van nieuwe woonvormen en de inschakeling van burgerinitiatieven. De inhoudelijke pijler wordt gevormd door het actieplan jongvolwassenen. Dat wil de hulpverlening aan deze doelgroep versterken door in te zetten op verschillende domeinen, onder meer via instrumenten als groeiplannen en rondetafels, en de inschakeling van burgerinitiatieven die de uitstroom uit de jeugdhulp beter voorbereiden en faciliteren.

Meer weten? Lees de rondzendbrief.
Groen licht voor 12 regionale samenwerkingsverbanden
Groen licht voor 12 regionale samenwerkingsverbanden
Het Aansturingscomité Jeugdhulp gaf twaalf regionale samenwerkingsverbanden groen licht om samen afspraken te maken om kinderen, jongeren en gezinnen beter te ondersteunen. De samenwerkingsverbanden bestaan uit organisaties en diensten uit het welzijns- en het onderwijslandschap (algemeen welzijnswerk, CLB’s, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, organisaties voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning …) en lokale besturen. Nu kan worden gestart met de verdere voorbereiding van de samenwerking. Na de zomer moet alles operationeel zijn en kunnen de eerste extra gezinnen effectief worden geholpen.

Meer weten? Bekijk de lijst met de 12 geselecteerde samenwerkingsverbanden.
Kickwise.be: een online tool rond alcohol- en druggebruik door jongeren
Recent is de website kickwise.be (gebruik Google Chrome of Safari als browser) gelanceerd, een online tool voor vroeginterventie en jeugdhulp. Deze website wil een bruikbare tool zijn voor iedereen die vanuit zijn professionele opdracht werkt aan het probleembesef bij jongeren rond alcohol- of druggebruik. De website biedt vier methodieken: drugpiramide, drugbalans, drugquiz en verhalen van jongeren.

Meer weten? Lees verder op de website.
Kickwise.be: een online tool rond alcohol- en druggebruik door jongeren
LUS helpt zoeken naar een vertrouwenspersoon
LUS helpt zoeken naar een vertrouwenspersoon
Elke minderjarige in de jeugdhulp heeft het recht zich te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon (decreet Rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, art. 24). Van hulpverleners wordt verwacht dat ze de kinderen en jongeren die ze begeleiden, hierover informeren en dat ze de minderjarigen die een vertrouwenspersoon willen, helpen om er één te vinden. Toch is het voor sommige minderjarigen heel moeilijk om zelf iemand te vinden als vertrouwenspersoon. Dan kan LUS vzw helpen en mee op zoek gaan naar een vertrouwenspersoon. Kinderen, jongeren en ook hulpverleners kunnen hiervoor contact opnemen met LUS.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Decreet werk- en zorgtrajecten van start op 1 juli 2018
Dit voorjaar treedt het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten van 25 april 2014 in voege. Het decreet bevat twee soorten aanbod:
  • Activeringstrajecten: kortstondige werk- en zorgtrajecten van maximaal 18 maanden om mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) een duwtje in de rug te geven, op weg naar betaald werk.
  • Arbeidsmatige activiteiten (AMA): onbetaalde bezigheid voor mensen met een MMPPS problematiek. AMA is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar voor wie betaalde arbeid momenteel niet mogelijk is.
In het kader hiervan worden infodagen georganiseerd en verschijnt eind februari een oproep van VDAB.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Conceptnota gemeenschapsinstellingen 3.0
Conceptnota gemeenschapsinstellingen 3.0
Op de website is sinds kort de conceptnota gemeenschapsinstellingen 3.0 te vinden. Deze bouwt verder op de differentiatienota van 2011 en geeft een update van de inspanningen om het hulpverlenende aanbod van de gemeenschapsinstellingen te structureren in welomschreven modules met een afgebakende duur. Doel blijft een inhoudelijk en organisatorisch kader te creëren, van waaruit de gemeenschapsinstellingen op ieder ogenblik een helder en consistent antwoord kunnen geven op de vraag naar de plaats en relevantie van hun hulpaanbod in het leven van elke jongere.
Bericht aan voorzitters cliëntoverleg en bemiddelaars
Alle voorzitters cliëntoverleg en bemiddelaars krijgen deze nieuwsbrief jeugdhulp automatisch toegestuurd ter kennismaking. Wie zich nog niet persoonlijk inschreef hiervoor en deze ook in de toekomst wil ontvangen, kan dit melden aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Meer informatie over cliëntoverleg en bemiddeling is te vinden op de professionele website.
Nieuw op Jeugdrecht.be
Neem even een kijkje op jeugdrecht.be. Deze maand vind je daar een aantal nieuwe artikels rond instemming in de jeugdhulp: Steunpunt Jeugdhulp brengt vanaf 2018 zijn activiteiten over in de fusie-vzw SAM (Steunpunt Mens en Samenleving). De oude website www.jeugdenkinderrechten.be zal binnenkort verdwijnen. Daarna wordt nog gewerkt met slechts 1 website: Jeugdrecht.be. Deze is vrij toegankelijk, dus gratis en zonder inlog. Daar zijn steeds nieuwe en relevante praktijkartikels, actualiteit, rechtspraak en activiteiten te vinden.
Nieuw op Jeugdrecht.be
Gezonde gasten
Werk je in de jeugdhulp, met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties? Ligt hun gezondheid je nauw aan het hart? Wil je binnen je jeugdhulporganisatie aan gezonde gewoontes werken? Dan is de vorming Gezonde Gasten iets voor jou! Leer bij en wissel uit met andere organisaties hoe je structureel en op een leuke manier rond gezonde voeding, tabak, beweging, sedentair gedrag en gezond binnenmilieu aan de slag kan in je organisatie.

Meer weten? Neem een kijkje op de website of bekijk de flyer.
Campagne ‘leven zonder filter’
Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is de insteek van de nieuwe campagne rond geestelijke gezondheid van het agentschap Zorg en Gezondheid. Het initiatief richt zich specifiek op jongeren van 16 tot 24 jaar. De boodschap is duidelijk: ga het gesprek aan met vrienden, familie, klasgenoten … als je je niet helemaal fit in je hoofd voelt. Ongeacht de sociale media: durf te leven zonder filter. De campagne geeft meteen een aantal tips mee om de mentale weerbaarheid, de veerkracht, te verhogen.

Meer weten? Lees het nieuwsbericht.
Vlaamse forumgroep Signs of Safety
De afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank (OSD) van Jongerenwelzijn zet in op de implementatie van Signs of Safety (SOS). Om een verschil te maken in situaties van verontrusting wordt ingezet op relaties aangaan. Bovendien laat de keuze voor SOS verbinding toe, niet alleen tussen consulenten maar ook met cliënten en met voorzieningen, partners in de hulpverlening. Samen met de afdeling Voorzieningenbeleid is in september een communicatie verstuurd over het traject binnen OSD naar voorzieningen Jongerenwelzijn. Naast informatie bevatte deze communicatie ook een warme oproep tot deelname aan de Vlaamse Forumgroep SOS. Hierin zijn zowel consulenten en medewerkers van organisaties van Jongerenwelzijn, als leidinggevenden van OSD en Voorzieningenbeleid vertegenwoordigd. Een eerste samenkomst was er op 1 december 2017. Daarbij is een mapping gemaakt, denkend aan ‘een krachtgerichte samenwerking waarin we, samen het gezin en het netwerk, de veiligheid van kinderen verhogen’. De forumgroep is een enthousiaste groep die een duidelijke rol wil opnemen om mee de implementatie te faciliteren en duurzaam te maken. De volgende te nemen stappen zijn onder meer:
  • gemeenschappelijke taal en visie,
  • delen van goede praktijken,
  • uniforme verslaggeving aan de hand van het drie kolommen model (ook in INSISTO en A-doc).
51 extra plaatsen voor jongeren met een handicap met complexe problemen
51 extra plaatsen voor jongeren met een handicap met complexe problemen
51 jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen (GES+) krijgen zicht op een aangepaste opvang en zo op een perspectief voor de toekomst. Niet alleen komen er extra plaatsen, er komt ook meer gespecialiseerd personeel. Door het aanbod te groeperen - minimaal zes plaatsen per aanbieder - kan de ondersteuning bovendien optimaal, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, worden geboden. In totaal trekt de Vlaamse Regering daarvoor bijna anderhalf miljoen uit. De jongeren krijgen daarmee een perspectief om in een veilige en gestructureerde omgeving tot rust te kunnen komen. Samen met de 72 plaatsen die er al waren, gaat het nu om 123 plaatsen, verspreid over heel Vlaanderen. De helft van die plaatsen wordt voorbehouden voor jongeren met een handicap die nu nog in gemeenschapsinstellingen verblijven.

Meer weten? Lees het persbericht.
RADAR start programma vroegdetectie en vroeginterventie
RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) mag van de Vlaamse overheid in 2018 starten met haar programma vroegdetectie en vroeginterventie. Dat omvat activiteiten voor en met kinderen en jongeren met eerste tekenen van psychische problemen. Professionelen kunnen bij dergelijke eerste signalen ondersteuning inroepen. Er wordt gestart met ondersteunende activiteiten voor mensen die werken met zeer jonge kinderen (-9 maanden tot 4jaar) en met jongeren en jongvolwassenen (14 tot 25 jaar). Bij de jongeren en jongvolwassenen staan eerste tekenen van psychotische kwetsbaarheid, verslaving en zelfmoordgedachten in de opstart centraal.

Meer weten? Lees het volledige bericht op de website.
RADAR start programma vroegdetectie en vroeginterventie
AGENDA
Vorming Eigen Kracht Conferenties
De kalender met nieuwe vormingen rond Eigen Kracht-conferenties is bekend. Deze conferenties vereisen een fundamentele verandering in de zienswijze en werkwijze van organisaties, diensten en hulpverleners. De inbreng van de hulpverlener mag dan wezenlijk anders zijn dan in de klassieke hulpverleningsprocessen, het is in geen geval een ‘uitgespeelde’ rol. Deze verdiepingsdagen voor hulpverleners focussen volledig op de rol van de hulpverlener bij het Eigen Kracht-proces.

Meer weten? Bekijk de uitnodiging.
Uitnodiging open-hart-cirkels
Op 12 maart vindt een inspiratie- en reflectiedag plaats over ‘Open-hart-cirkels: een krachtig en liefdevol antwoord op psychische kwetsbaarheid en existentiële vragen’. Daarbij worden de resultaten voorgesteld van een proefproject rond psychische kwetsbaarheid bij jongeren en jongvolwassenen.

Meer weten? Lees de folder.
Sociaal werk en beroepsgeheim: denk mee!
Op 13 maart is er een studiedag rond het thema ‘Hoe realiseert sociaal werk vandaag eigen doelstellingen, balancerend tussen vertrouwen én veiligheid?’. Want de voorbije decennia wijzigde nogal wat aan het juridisch kader van het beroepsgeheim. Er kwamen meer mogelijkheden tot het delen van info, ook met partners buiten de hulpverlening, om afstemming én samenwerking makkelijker te maken. Dat heeft een weerslag op de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers, en op sociaal werk met discretieplicht.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.
Inspiratiedag participatief werken
Op 13 maart vindt in Gent de inspiratiedag plaats rond ‘Participatief werken in de jeugdhulp’. Deze richt zich vooral tot hulpverleners, middenkader en directies uit de jeugdhulp. Jongeren en ouders met jeugdhulpervaring zijn evenwel ook welkom!

Meer weten? Lees de uitnodiging.
Uitnodiging studiedag pleegzorg
Op 16 maart organiseert Pleegzorg Vlaanderen een studiedag over ‘Pleegzorg: gehechtheid en perspectiefbepaling’. Zowel de beslissing tot pleegzorg als deze van een hereniging zijn moeilijke beslissingen. Het vraagt een afweging van de belangen van de ouder ten opzichte van deze van het kind. Het vraagt ook een inschatting van de kwaliteit van de hechting en de gevolgen voor deze hechting bij een eventuele uithuis- of terugplaatsing. Deze en andere thema’s staan centraal tijdens deze studiedag. Specialisten geven aanzet tot debat en reflectie. Zo willen de organisatoren bijdragen aan de kwaliteit en professionalisering van pleegzorg.

Meer weten? Lees de uitnodiging.
Uitnodiging ervaringsvijfdaagse voor begeleiders
Van 16 tot 20 april vindt een ervaringsvijfdaagse plaats voor begeleiders die met jongeren werken en graag worden uitgedaagd om ook voor het proces dat begeleiders afleggen extra aandacht en zorg te hebben. De deelnemers gaan hiervoor een zoekproces aan op persoonlijk en professioneel vlak. Via groeps- en persoonlijke opdrachten in een natuurlijke omgeving kunnen ze eigen grenzen verleggen en hieruit leren, op eigen tempo.

Meer weten? Lees de folder.
Save the date: studiedag ‘Back to basics’
Op 20 april vindt de studiedag ‘Back to basics’ plaats. Deze zet de eindsprint in van het gelijknamige project, goedgekeurd door Jongerenwelzijn en officieel gestart begin 2016. De studiedag staat stil bij het belang van een positief leefklimaat in de residentiële hulpverlening. Verder komen het proces en de resultaten van het innovatief project aan bod, en een voorstelling van beleidsadviezen. In de namiddag zijn er verschillende workshops.

Meer weten? Bekijk de ‘save the date’.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.