VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 23 05/10/2017
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt onder meer regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Presentatie regionaal infomoment ‘één gezin, één plan
Presentatie regionaal infomoment ‘één gezin, één plan’
De voorbije dagen vonden de eerste provinciale infomomenten plaats over de oproep ‘meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp’. De presentatie is beschikbaar op de website. Ook deel 1 van het aanvraagformulier is daar te vinden.
Terugblik op beleidsmoment jeugdhulp
Op 25 september was er een beleidsmoment jeugdhulp in het VAC in Brussel. Minister Jo Vandeurzen en de leidend ambtenaren van de agentschappen Zorg en Gezondheid, Jongerenwelzijn, Personen met een Handicap, Kind en Gezin en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gingen in op de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp voor de komende periode. Meer informatie is te vinden in de presentatie.
Septemberverklaring: €350 miljoen extra voor WVG
De Vlaamse Regering zal ook in 2018 het zorg- en welzijnsaanbod verder versterken. Zo krijgt het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 350 miljoen euro extra; 115 miljoen euro hiervan is bestemd voor investeringen. De extra middelen willen de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen, zoals ouderen en personen met een handicap, verder versterken. Wat jeugdhulp betreft, wordt het actieplan verder geconcretiseerd. Dat gaat onder meer over een zorggarantie voor heel jonge kinderen die niet langer thuis kunnen blijven, over een forse investering in meer rechtstreeks toegankelijke hulp en over laagdrempelige psychische zorg zodat sneller ondersteuning geboden kan worden. In de jeugdhulp wordt in 2018 13 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 3 miljoen euro naar de pleegzorg gaat.
Septemberverklaring: €350 miljoen extra voor WVG
Opgelet: wijzigingen regionale informatiemomenten over de vertrouwenspersoon in de jeugdhulp
Vorige nieuwsbrieven jeugdhulp kondigden de regionale infomomenten over de vertrouwenspersoon in de jeugdhulp reeds aan. Intussen zijn er evenwel een aantal wijzigingen:
Uitnodiging dialoogdag met pleegjongeren
Op 3 november heeft een dialoogdag met pleegkinderen plaats. Thema is de modernisering van justitie. Bijna de helft van de pleegjongeren komt in aanraking met de jeugdrechtbank. Hoe ervaren zij dit? Wat is hun mening over het recht op inspraak? Wat vinden zij belangrijk? Hoe kan justitie kindvriendelijker worden? Tijdens deze namiddag presenteren de pleegjongeren op een creatieve en ludieke manier wat bij hen leeft. Hierover gaan zij met u in gesprek. Meer informatie is te vinden in de uitnodiging. Deelname is gratis. Graag inschrijven vóór 16 oktober via info@pleegzorgvlaanderen.be of 016/23 97 75.
Uitnodiging dialoogdag met pleegjongeren
Bevraging over ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp –medewerking gevraagd!
De laatste jaren heeft het beleid meer en meer aandacht voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Recent zijn in de jeugdhulp verschillende initiatieven opgezet om ervaringswerk een plaats te geven. Er wordt nu naar gestreefd om een stand van zaken op te maken over ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp in Vlaanderen, door middel van een vragenlijst. Dit wordt erg ruim benaderd zodat ook wie geen kennis heeft over ervaringsdeskundigheid, deze kan invullen. Meer informatie is te vinden op de website. Vragen? Contacteer Tijs.vansteenberghe@hogent.be.
Symposium rond emotionele ontwikkeling en gehechtheid
Symposium rond emotionele ontwikkeling en gehechtheid
Stilstaan bij emotionele ontwikkeling betekent ook aandacht hebben voor hechting en gehechtheidsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking. Wanneer er onvoldoende veilige hechting is, zet dit ondersteuningsrelaties ernstig onder druk. Dan zijn er handvatten nodig om cliënten te begeleiden en begeleiders te inspireren. Het symposium “Verkeerd Verbonden?” brengt inspirerende keynote sprekers (Anton Došen, Paula Sterkenburg en Nicole Vlieghen) en boeiende workshops (SEO-V, SEO en Autisme, de Draad, SEO en natuurlijk netwerk, SEO als schoollopen niet lukt …). Het kan op twee locaties worden gevolgd: Gent en Diepenbeek. Meer info bij Cindy@senvzw.be. Inschrijven kan op  www.sen-seo.be of via de website.
Oproep kenniskringen in West-Vlaanderen en Limburg-Vlaams Brabant
Uitnodiging deelname aan kenniskringen
De kenniskring ‘té jongeren’ in West-Vlaanderen richt zich tot praktijkwerkers die instaan voor de ondersteuning van jongeren met een randnormale begaafdheid of vermoeden van licht tot matige verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- of emotionele problemen, en die zich bevinden in de overgang van de jeugd- naar de volwassenhulpverlening. Het gaat om jongeren die uit de boot van de hulpverlening dreigen te vallen omwille van hun veelheid aan problemen. De kenniskring richt zich tot hulpverleners en begeleiders uit verschillende sectoren (bijzondere jeugdzorg, onderwijs, sector personen met een beperking, algemeen welzijnswerk, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg …). Vertrekpunt is het uitwisselen van praktijkervaringen, opgebouwde expertise, en good practices. Meer informatie is te vinden op de website.

De kenniskring GES+ Vlaams-Brabant en Limburg richt zich op praktijkwerkers die aan uitwisseling willen doen rond GES+ jongeren. De thema's worden door de groep zelf bepaald, bv. wat na 18?, het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, samenwerking met andere organisaties ... Deelnemers kunnen komen uit diverse sectoren, zoals erkende GES+ voorzieningen binnen het VAPH, onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, Jongerenwelzijn ... Meer info? E-mail naar elina@senvzw.be.
Oproep kenniskringen in West-Vlaanderen en Limburg-Vlaams Brabant
Meer weten over persoonsvolgende financiering PVF?
Meer weten over persoonsvolgende financiering PVF?
Met de persoonsvolgende financiering kunnen mensen met een handicap zelf bepalen welke zorg of ondersteuning ze inzetten. Het nieuwe ondersteuningsbeleid voor mensen met een handicap brengt zo verandering in de organisatie van de ondersteuning aan deze mensen. Niet enkel de gespecialiseerde sector voor personen met een handicap, maar ook het brede welzijnswerkveld wordt meer dan vroeger betrokken. SEN VZW faciliteert in Vlaams-Brabant twee infosessies rond PVF voor nieuwe medewerkers uit niet-VAPH-erkende diensten. Aansluiten kan in Leuven (21 november) of Asse (12 december). Deelname is gratis maar vooraf inschrijven noodzakelijk.
Friends&fun! Over veilig uitgaan en middelengebruik
Onder invloed van alcohol en drugs kunnen jongeren in risicovolle situaties verzeild raken. Hen helpen om op dat moment de meest verstandige keuze te maken, is niet vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde VAD Friends&fun!, een preventiepakket over veilig uitgaan en middelengebruik. Dat laat jongeren op een actieve manier nadenken en stimuleert hen om bewuste - gezonde en veilige - keuzes te maken. Het pakket is ontwikkeld voor jongeren vanaf 15 jaar die op een risicovolle manier drinken of drugs gebruiken. Omwille van hun meer risicovolle gebruikspatronen, ligt de focus op jongeren in het BSO, deeltijds onderwijs, leertijd en deeltijdse vorming, het jeugdwerk voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties en de jeugdhulpverlening. Friends&fun! is gratis te downloaden of te bestellen via www.vad.be. Meer info is te vinden op de website
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.