VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 20 27/06/2017
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Hou verder ook www.jeugdhulp.be in het oog. Deze site brengt onder meer regelmatig nieuwe verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen.
Nieuw: Jaarverslag Jeugdhulp 2016
Nieuw: Jaarverslag Jeugdhulp 2016
Op 21 juni is het Jaarverslag Jeugdhulp 2016 voorgesteld. Dat schetst een beeld van de jeugdhulp als geheel. Het gaat om het eerste jaarverslag jeugdhulp dat een vergelijking mogelijk maakt met het jaar voordien. Naar aanleiding van de persvoorstelling, kondigde minister Vandeurzen aan dat ook de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in de Vlaamse jeugdhulp. Daarbij wordt vooral ingezet op laagdrempelige jeugdhulp, volgens de prioriteiten van nota jeugdhulp 2.0. Zo gaan de middelen naar initiatieven die per lokale regio samenwerken en extra inzetten op de continuïteit van de hulpverlening.

Meer weten?
Lees het persbericht en neem een kijkje op de website. Er is ook een samenvatting beschikbaar.
Vernieuwde website VAPH en lancering nieuwsbrief
Het VAPH heeft een nieuwe website. Daar is heldere en toegankelijke informatie te vinden over de dienstverlening van het VAPH. Een digitale nieuwsbrief houdt personen met een handicap en hun omgeving daarenboven op de hoogte van die dienstverlening. Inschrijven kan op de website. Multifunctionele centra en andere organisaties in de professionele sector vinden alle informatie nog steeds op www.vaph.be/professionelen. Ook voor hen werkt het VAPH aan een vernieuwde website en informatie op maat.
Vernieuwde website VAPH en lancering nieuwsbrief
Save the date: regionale infomomenten over vertrouwenspersonen
Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van een minderjarige in de jeugdhulp. Veel hulpverleners zoeken nog hoe hiermee aan de slag te gaan. Wat kan een vertrouwenspersoon doen? Hoe een minderjarige ondersteunen in het vinden van een vertrouwenspersoon? Hoe verhoudt die zich tegenover andere personen uit de context, de betrokken hulpverleners? … Regionale informatiemomenten willen een antwoord bieden op deze en andere vragen. Op het programma staan:
 • regelgevend kader;
 • ervaringen van vertrouwenspersonen én verwachtingen van jongeren over de vertrouwenspersoon/steunfiguur door Cachet vzw;
 • LUS vzw geeft handvatten om met minderjarigen aan de slag te gaan en licht zijn ondersteuningsaanbod toe;
 • inspirerende praktijken uit de regio.
Volgende data en locaties liggen al vast:
 • Maandag 18 september om 9.30u in het VAC Leuven;
 • Dinsdag 26 september om 9.30 in het Ellipsgebouw in Brussel ;
 • Dinsdag 10 oktober om 13.30u in het VAC Gent ;
 • Maandag 23 oktober om 13.30u in het VAC Antwerpen.
Meer informatie volgt. Ook de data voor West-Vlaanderen en Limburg volgen nog.
Ervaringswerk en -kennis in de jeugdhulp – graag je medewerking!
Ervaringswerk en -kennis in de jeugdhulp – graag je medewerking!
E-QUAL (HoGent) gelooft in de verbinding van verschillende soorten kennis en expertise in het realiseren van kwaliteitsvolle zorg-, hulp- en dienstverlening. De laatste jaren is er vanuit het beleid meer en meer aandacht voor het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Dat is ook zo in de jeugdhulp. De verschillende projecten rond participatie vormen een belangrijke start in het toewerken naar ervaringskennis en ervaringswerk. Er wordt nu een stand van zaken opgemaakt over ervaringskennis en ervaringswerkers in de jeugdhulp in Vlaanderen. Dit wordt erg ruim benaderd, waardoor je de vragenlijst ook kan invullen indien je geen kennis hebt over ervaringswerk.

Deelnemen?
Neem een kijkje op de website.
Stand van zaken e-Youth
De nieuwsbrief van september 2016 ging dieper in op het project e-Youth. Dat is bedoeld als schakelbord voor gegevensdeling in de jeugdhulp. Het platform zal de bestaande informatiesystemen - zoals BINC, INSISTO, CAP, DOMINO of de moduledatabank - niet volledig vervangen. Wel moet het de volgende jaren stap voor stap elementen van de bestaande informatiesystemen overnemen. Zo is het herinvoeren van dezelfde gegevens niet meer nodig en kan het doorgeven van informatie op een vlotte manier gebeuren. Een stand van zaken is te lezen op de website.
Terugblik op de Dag van de Jeugdhulp
Terugblik op de Dag van de Jeugdhulp
Op 31 mei vond de Dag van de Jeugdhulp plaats in de Vooruit van Gent.  Dit jaar was gekozen voor een nieuwe formule met in de voormiddag een plenair deel met sprekers en debattanten en de uitreiking van de Prijs Jeugdhulp 2016. Daarvoor tekenden zowat 300 directie- en stafleden van voorzieningen en andere jeugdhulpactoren present. In de namiddag was er - voor het eerst - een bruisend jongerenprogramma uitgewerkt. Maar liefst 400 kinderen, jongeren en begeleiders kwamen langs voor de Poetry Slam en voor optredens van Guy Swinnen, Radio Gaga en Baba Yega. Hun enthousiasme was overweldigend en maakte de Dag van de Jeugdhulp nieuwe stijl tot een meer dan geslaagd event.

Meer weten?
Op de website zijn sfeerbeelden en filmpjes te zien, o.a. over de genomineerde projecten.
Het raadgevend comité over het actieplan jongvolwassenen
Op vraag van het aansturingscomité jeugdhulp heeft het raadgevend comité een advies geformuleerd over het actieplan jongvolwassenen. Dat actieplan omvat onder meer een tiental acties om gevolg te geven aan één van de beleidslijnen uit de beleidsnota Jeugdhulp 2.0. Het raadgevend comité bevestigt dat de jeugdhulp reeds belangrijke inspanningen levert en goede praktijken ontwikkelt. Het actieplan versterkt die inspanningen en heel wat acties zijn een mogelijk antwoord op (vroegere) opmerkingen en bezorgdheden. Tegelijk vestigt het RC de aandacht op een aantal aandachtspunten.

Meer weten?
Lees het advies.
De omzendbrief spijbelproblematiek in de kijker
Sinds de inwerkingtreding van de vernieuwde integrale jeugdhulp zijn heel wat lokale actoren zoekende naar hun rol en positionering in dit landschap, onder meer wat betreft de spijbelproblematiek. In december 2015 is een omzendbrief uitgewerkt – in nauw overleg met verschillende actoren - met Vlaamse krachtlijnen inzake de aanpak van de spijbelproblematiek. Deze schetst het belang dat elke actor kennis heeft van de bevoegdheden en grenzen van de andere betrokkenen. Zo kan op een vlotte manier worden doorverwezen en kunnen acties op elkaar worden afgestemd. Want een efficiënt, kordaat en snel optreden kan ertoe leiden dat de minderjarige weer regelmatig naar school gaat of op een andere manier aan de leerplicht voldoet, bijvoorbeeld door huisonderwijs en time-out. Deze nieuwsbrief wil de omzendbrief nog eens opnieuw onder de aandacht brengen.
Start Overkophuizen
Start Overkophuizen
Wat als er een plek bestond waar je als jongere gewoon binnen en buiten kan lopen en allerlei activiteiten kan doen. Een plek waar je ook, als je dat wil, een beroep kan doen op een luisterend oor en professionele therapeutische hulp?” Dat was de droom van Rode Neuzen Dag-ambassadrice Evi Hanssen eind 2016. Dankzij de massale steun van heel Vlaanderen is toen genoeg geld ingezameld om 5 fysieke huizen – in Oostende, Gent, Mechelen, Tienen en Genk - én een online platform op te richten onder de gemeenschappelijke naam “Overkop”. De Overkophuizen zijn sinds kort geopend en het online platform start binnenkort. Dat is onder meer bedoeld om de weg te wijzen naar betrouwbare en begrijpelijke informatie over gevoelens en hulpverlening, en om een luisterend oor te bieden via de mensen van Awel.

Meer weten?
Neem een kijkje op de website.
Kennisplein: thema ‘jongvolwassenen’
Jongvolwassenen zijn een kwetsbare groep. Het samenspel tussen laaggeschooldheid, geen stabiele verblijfplaats, financiële problemen, geen sociaal netwerk en psychische problemen heeft heel wat gevolgen voor de hulpverlening aan jongvolwassenen. Sommigen haken af en belanden daardoor in een kwetsbare situatie. Het Kennisplein heeft daarom het thema ‘jongvolwassenen’ uitgewerkt: dat bevat heel wat achtergrondinformatie uit praktijk, onderzoek en beleid. Ook het materiaal van de intersectorale trefdag ‘Jong en zonder (t)huis’ van 2 juni 2017 is er terug te vinden.

Meer weten?
Neem een kijkje op de website.
Kennisplein: thema ‘jongvolwassenen’
Informatie delen met collega’s en/of anderen
Steunpunt Jeugdhulp heeft dit jaar ‘beroepsgeheim’ als jaarthema. Hiervoor is onder meer een poster “Beroepsgeheim voor jeugdhulpverleners” ontwikkeld. Verder zal de slotdag van het jaarthema focussen op drie invalshoeken om naar informatie-uitwisseling te kijken:
 • het juridische kader van beroepsgeheim en aansprakelijkheid: mag ik/moet ik?;
 • ethisch verantwoord hulpverlenen: wil ik informatie delen en zo ja: hoe doe ik dit dan?;
 • welke ondersteuning kan mij als praktijkwerker helpen in het nemen van beslissingen omtrent informatiedeling en het integreren ervan in de hulpverleningsrelatie met een kind of jongere?
Interesse? Kom dan op 9 november naar De Factorij te Schaarbeek. Deelname is gratis. Vooraf inschrijven noodzakelijk.

Meer weten?
Neem een kijkje op de website.
Informatie delen met collega’s en/of anderen
Gezonde gasten in de jeugdhulp!
Gezonde gasten in de jeugdhulp!
In april en mei vonden de eerste vormingen Gezonde Gasten plaats. Begeleiders, koks, coördinatoren … uit de jeugdhulp leerden hoe aan de slag te gaan in hun organisatie met de thema’s gezonde voeding, beweging, lang stilzitten, roken en gezonde binnenlucht. Streefdoel: personeel, kinderen, jongeren en hun ouders meenemen in het gezonde verhaal en komen tot gezonde gewoontes in de organisatie. Deelnemers leerden veel van elkaar, wisselden praktijkvoorbeelden uit en oefenden met een aantal tools uit de methodiek ‘Gezonde Gasten’. Geprikkeld om ook deel te nemen? De volgende vormingen vinden plaats op 28 en 29 maart en 11 en 12 april 2018. Locatie wordt nog bepaald. Hou zeker www.vigez.be/opleidingen in het oog!

Meer informatie?
Contacteer anneleen.allart@vigez.be of neem een kijkje op de website.
Helderheid in tijden van samenwerking
Onder druk van complexere welzijnsrelaties, ontwikkelingen in ketenregie familiaal geweld, maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. radicalisering en terrorisme groeien er nieuwe praktijken van samenwerking tussen hulpverleners maar ook met Parket en politie. Nieuwe regelgeving kondigt zich aan. Wat betekent dit voor hulpverleners ? Hoe hiermee omgaan, rekening houdend met de hulpverleningsdoelen en –opdracht? Word jij ook geconfronteerd met deze vragen ? Heb je goede ervaringen of stoot je op knelpunten ? Neem dan deel aan de uitwisselingsdag op 28 september 2017 te Antwerpen: ‘Helderheid in tijden van samenwerking: hoe omgaan met informatie uitwisseling?’.

Meer weten?
Neem een kijkje op de website.
Helderheid in tijden van samenwerking
Win gratis tickets voor film ‘Summer 1993’
Win gratis tickets voor film ‘Summer 1993’
SUMMER 1993 vertelt het verhaal van de zesjarige Frida, die na het overlijden van haar ouders naar haar oom en tante op het platteland verhuist. Zij proberen Frida op te nemen in hun gezin. Dit gaat niet zonder slag of stoot en vooral hun eigen dochtertje Anna moet het ontgelden. Frida wil het liefst weer naar de stad en bedenkt manieren om terug te keren …

‘Summer 1993’ is het langspeelfilmdebuut van de Spaanse regisseur Carla Simon, en werd meermaals bekroond op festivals, onder meer van Berlijn en Cannes. Een ontroerende en herkenbare film voor al wie met jonge (pleeg)kinderen werkt. Wil je gratis naar deze ontroerende film? E-mail dan als de bliksem naar communicatie@jongerenwelzijn.be. Er is een duoticket voor de eerste 5 snelle beslissers. Zet ‘Summer 1993’ in het onderwerp van de mail, laat ons ook je adres weten en de tickets worden je opgestuurd.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren.