VLAAMS LOKET JEUGDHULP
Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, bekijk een online versie
Jeugdhulp
Nieuwsbrief
NR 15 09/11/2016
Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.
Nieuw: Jeugdhulp.be
Vandaag is het zover: de nieuwe website www.jeugdhulp.be is online. Deze site brengt onder meer verhalen, interviews en cijfers over de jeugdhulp in Vlaanderen. Verder kunnen ook jongeren en ouders er terecht, bijvoorbeeld voor meer informatie over cliëntoverleg en bemiddeling. Op termijn zal deze website verder worden uitgebouwd – naarmate de nota Jeugdhulp 2.0 verder wordt uitgerold - en zo ook de algemene en professionele website van Jongerenwelzijn vervangen.
Gewijzigde verblijfsvoorwaarden personen met een handicap
Gewijzigde verblijfsvoorwaarden personen met een handicap
Het Mozaïekdecreet - het decreet van 15 juli 2016 met diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – brengt ook voor het domein personen met een handicap een aantal wijzigingen met zich mee. Deze hebben vooral te maken met de aanvraag voor zorg en ondersteuning door minderjarigen en met de rechtstreeks toegankelijke hulp. Meer informatie is te lezen op de website.
De toekomst is jong
De toekomst is jong
Kinderen geven mee vorm aan de wereld van vandaag en morgen. Verschillende (beleids)actoren hebben samen een breed gedragen visie ontwikkeld m.b.t. het beleid rond jonge kinderen. Tijdens dit participatief traject is gewerkt rond vier thema’s die de verschillende beleidsdomeinen ruim overschrijden: gezondheidsongelijkheid, een rijke omgeving, omgaan met verontrusting en betrokkenheid. Dit resulteerde op 6 oktober in een geslaagde conferentie en levert het materiaal om de komende maanden en jaren verder aan de slag te gaan. Meer informatie is te vinden op de website.
Huisstijlelement, schuine lijnen
Werken met (familie)netwerken
‘De kinderen moeten er uit!’ is vaak het klassieke antwoord wanneer hulpverleners geconfronteerd worden met verontrustende (crisis)situaties. Soms is het in veiligheid brengen van de kinderen ook echt nodig, maar veelal is het een oplossing die te lang wordt aangehouden, geen stabiliteit creëert in het gezin en onvoldoende tegemoet komt aan de noden van het gezin. Het kind of de jongere heeft recht op een plaats in zijn gezin, in zijn context. Dé vraag is dan ook: hoe creëren we - door een empowerende, krachtgerichte aanpak - voldoende veiligheid voor het kind of de jongere, zodat deze in het gezin kan blijven. Tijdens de vorming ‘Werken met netwerken in situaties van verontrusting’ op 13 en 14 oktober gaven Kelli DeCook en Eric Sulkers daarop het antwoord.
Kwaliteitsdag 2016
Kwaliteitsdag 2016
Op 21 oktober organiseerde de afdeling Voorzieningenbeleid van Jongerenwelzijn een Kwaliteitsdag. Op het programma stonden een evaluatie en bijsturing van de verwachtingen rond het kwaliteitsbeleid van organisaties. Verder waren er een presentatie van Zorginspectie omtrent hun kwaliteitsinspecties en een blik op Signs of Safety vanuit de afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank, in samenwerking met vzw Sporen. Tot slot leverde vzw Cachet input omtrent de tewerkstelling van jongeren met een hulpverleningsgeschiedenis. De presentatie is te vinden op de website.
Infomoment voor crisisjeugdhulp
Op 1 januari starten de crisisnetwerken met de registratie in INSISTO. Hun werking zelf verandert niet. Zo zullen de aanmeldingen nog steeds telefonisch verlopen bij het crisismeldpunt en blijft het crisismeldpunt telefonisch afstemmen met de partners waarop zij beroep doen om crisishulp aan te bieden. De registratie achter de crisiswerking zal evenwel gebeuren in INSISTO. Dit laat toe om:
  • aanmeldingen op een veilige manier te registreren, te bewaren en te delen met betrokken hulpverleners;
  • een beter zicht te krijgen op trajecten van jongeren die met een crisissituatie te maken krijgen;
  • informatie op een gemakkelijke manier te hergebruiken, waardoor een snellere en efficiënte opvolging van de crisis mogelijk is. 
Om de partners in de crisisnetwerken te informeren en voor te bereiden,  is er een infomoment op 30 november 2016. Meer informatie hierover verschijnt binnenkort in een ACT Berichtenblad. Neem ook eens een kijkje in de leeromgeving!
Huisstijlelement, schuine lijnen
Instemming van minderjarigen en ouders in de jeugdhulp
Het recht op instemming met de jeugdhulp roept in de praktijk heel wat vragen op, zeker in het vernieuwde jeugdlandschap. Daarom biedt de nota ‘Richtinggevend kader voor het omgaan met instemming van ouders en minderjarigen in de integrale jeugdhulp’ een intersectoraal kader. Dit geldt zowel voor de rechtstreeks toegankelijke als de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Naast instemming wordt ook ingegaan op het aspect informeren met betrekking tot instemming. Meer informatie is te lezen op de website.
Regioplan jeugdhulp 2016 - 2019
Regioplan jeugdhulp 2016 - 2019
Omdat de IROJ belangrijke partners zijn om jeugdhulp 2.0 door te vertalen tot op de werkvloer, hebben de administraties en de IROJ samen een regionaal meerjarenprogramma opgesteld. Opvallend daarbij is de grote consensus over prioritair te realiseren thema’s:
  • uitwerking van een aangepaste governance;
  • verbeteren van de toegang tot de jeugdhulp;
  • inzetten op continuïteit, met aandacht voor verwijzing, doorstroom en uitstroom ook voor kwetsbare groepen als jonge kinderen en jongvolwassenen, door onder meer de uitbouw van een regionaal aanspreekpunt jeugdhulp en het inzetten van krachtgericht werken;
  • participatie;
  • omgaan met verontrusting;
  • advies bij uitbreiding en reconversie van het aanbod.
Omzendbrief mozaïekdecreet
Op 11 oktober verscheen de intersectorale omzendbrief naar aanleiding van het Mozaïekdecreet. De omzendbrief gaat in op de decretale bepaling (art. 75/1 decreet Integrale jeugdhulp, B.S. 19 augustus 2016) die - in situaties van verontrusting - de informatie-uitwisseling beschrijft tussen een parket en/of een sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening en een hulpverlener, met het oog op het bieden van de gepaste jeugdhulp.
Huisstijlelement, schuine lijnen
Zorgregierapport VAPH minderjarigen
Jongerenwelzijn heeft recent het zorgregierapport VAPH minderjarigen 2015 gepubliceerd. Dat gaat dieper in op de vraag en het aanbod binnen de sector voor personen met een handicap. Deze gegevens zijn ook toegevoegd aan het intersectoraal jaarverslag 2015. Vanaf 2017 zal deze bijkomende rapportage worden geïntegreerd in het jaarverslag over de jeugdhulp.
Jeugdrecht.be in een nieuw jasje
Jeugdrecht.be in een nieuw jasje
De vernieuwde website Jeugdrecht.be sluit aan bij kennisplein.be. Niet alleen qua vormgeving maar ook inhoudelijk zijn er wederzijdse linken tussen de websites. Zo missen bezoekers niets en zijn deze steeds mee met de meest actuele informatie over allerhande thema's. Jeugdrecht.be biedt praktische, betrouwbare en relevante informatie over de rechtspositie van kinderen en jongeren. De actuele wetgeving komt aan bod aan de hand van praktijksituaties en er zijn antwoorden te vinden op tal van casussen. Naast meer dan 200 artikels zijn er ook antwoorden op veel gestelde juridische vragen. Zelf nog een vraag? Dan kan je steeds terecht op het helpdeskformulier.
Studiedag en boekvoorstelling ‘Op de barricade. Jeugdhulp tegen gezinsarmoede’
Op 23 november vindt een studiedag en boekvoorstelling ‘Op de barricade. Jeugdhulp tegen gezinsarmoede’ plaats. Kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede, hebben een grotere kans om vroeg of laat in contact te komen met jeugdhulpverlening. Maar is die grotere kans op zich onterecht? Of is het net een goede zaak? Meer informatie over het boek en de studiedag is te vinden op de website.
Huisstijlelement, schuine lijnen
Uitnodiging event Gezinskracht
Op 1 december organiseert de Arteveldehogeschool het event ‘Gezinskracht’. Daarbij komen de onderzoeksresultaten aan bod van drie onderzoeksprojecten rond het thema participatie. Verder gaan de deelnemers in dialoog over hoe participatie in de praktijk vorm krijgt en wat daarbij uitdagingen en valkuilen zijn. Meer informatie is te vinden op de website.
Save the date: themadag Steunpunt Jeugdhulp
Doe mee aan het debat : culturele diversiteit in de jeugdhulp
Op 9 december sluit Steunpunt Jeugdhulp zijn jaarthema ‘Culturele Diversiteit in de Jeugdhulp’ af. Sociaal.Net zal een reeks artikelen publiceren over culturele diversiteit in de jeugdhulpverlening oa. over opleiden tot cultuursensitieve opvoeders, identiteitsontwikkeling, mindspring junior, diploma-fetish als drempel, wat hebben jongeren nodig/ wat willen ze en hoe zien zij de ideale hulpverlener. Lezen is één, doen is twee ! Aan deze reeks artikels wordt een interactieve uitwisseling gekoppeld. Dit vindt plaats op 9 december in het Huis van de Sport te Berchem. Inschrijven kan je op de website tot 2 december . Deelname is gratis.
Herstel na agressie-incidenten
Herstel na agressie-incidenten
De “Agressie? Speel erop in!”-campagne van Icoba behandelt vier aspecten van het levend maken en houden van een agressiebeleid. Dit najaar staat het thema herstel na agressie-incidenten centraal. Want als er brokken zijn gemaakt - materieel, fysiek, psychisch of relationeel - moeten die hersteld worden. De campagne heeft vooral aandacht voor het relationeel herstel. Hoe gaat het pad tussen hulpverlener en cli&eum;lnt verder na het agressie-incident? Hoe organiseer je een goed herstelklimaat in je organisatie? Wie doet wat in een organisatie waar men echt en oprecht voor elkaar zorgt? De campagne omvat een toolbox, aangevuld met praktische doe- en praatactiviteiten. Er kan ook worden ingetekend op tweewekelijkse weetjes en tips. In november krijgen alle organisaties uit onder meer de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector een sensibilisatiepakket. Al het materiaal is ook gratis te downloaden op de website.
Huisstijlelement, schuine lijnen
Hoe mediawijs opvoeden?
Kinderen mediawijs laten omgaan met digitale media, is niet voor elke ouder een fluitje van een cent. Mediawijs bundelt daarom alle tips over mediawijs opvoeden op Medianest. Deze zijn daarenboven ingedeeld per thema en per leeftijdscategorie. Meer weten? Neem een kijkje op https://www.medianest.be/.
 
Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.
Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be