Persbericht - Jo Vandeurzen verbreedt beveiligde opvang van meisjes in de jeugdhulp

Voor sommige jongeren, zoals de slachtoffers van tienerpooiers, is het nodig hen tijdelijk een plek te geven, weg van hun directe omgeving om een voldoende veilige leefsituatie te creëren. Om dit te realiseren investeert Vlaanderen in een beveiligde opvang in gespecialiseerde, private voorzieningen zodat de jongere nadien in de reguliere hulpverlening terechtkan en op termijn kan re-integreren in de samenleving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakte hiervoor eerder al 570.000 euro vrij en legt hiervoor nu ook de contouren vast.

Beveiligde opvang voor slachtoffers van tienerpooiers

Begin 2016 stelde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin samen met Child Focus het onderzoeksrapport naar tienerpooiers voor. Uitgangspunt van dat rapport was een betere bescherming van slachtoffers van tienerpooiers. “Daaraan is gevolg gegeven door medio 2016 bijkomende plaatsen in de gemeenschapsinstellingen te creëren. We kondigden ook aan dat er voor deze doelgroep in het private aanbod van Jongerenwelzijn residentiële plaatsen omgebouwd zullen worden tot gespecialiseerde opvang. Emmaüs vzw bouwt nu zeven plaatsen om naar gespecialiseerde opvang en vzw Wingerdbloei zes”, aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen.

Het Vlaamse ontwerpdecreet jeugddelinquentierecht dat deze zomer door de Vlaamse Regering principieel werd goedgekeurd, bepaalt dat voor deze kwetsbare minderjarigen in uiterst problematische leefsituaties in de private sector initiatieven ontwikkeld moeten worden die een meer beveiligend verblijf kunnen bieden dan mogelijk is in de huidige, open private settings. Met het vrijgemaakte budget kan hieraan in eerste instantie invulling gegeven worden voor meisjes in deze doelgroep.

Grensoverschrijdend gedrag

De doelgroep waarvoor deze beveiligde opvang wordt mogelijk gemaakt, bestaat voornamelijk uit meisjes die onder invloed van een negatieve context grensoverschrijdend gedrag stellen en zich aan de hulpverlening willen onttrekken, zoals slachtoffers van tienerpooiers en meisjes met destructief of zelfdestructief gedrag. Gezien de specificiteit van deze doelgroep, worden gerichte samenwerkingsafspraken gemaakt met o.a. de lokale politie, gemeenschapsinstellingen, partners uit de geestelijke gezondheidszorg, partners uit de gezondheidszorg, onderwijs en jeugdrechters en verwijzende instanties.

Impact op personeel in voorzieningen

Om de bovengenoemde doelgroep van gepaste begeleiding te voorzien gaat extra aandacht naar de zorg, ondersteuning en vorming van de medewerkers. Zo wordt er bijkomend geïnvesteerd in vorming over hechtingsproblematiek, kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP), zelfverdediging, agressietraining,… Voor de doelgroep wordt permanente coaching en supervisie ingericht en de organisatie voorziet in mogelijkheden voor het personeel om aan zelfzorg te doen.

Deze intensieve zorgtaak voor het begeleidend personeel maakt een permanente bestaffing nodig. De organisatie bepaalt in haar kwaliteitsbeleid hoe deze omkadering voor het personeel vorm krijgt.

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.