Persbericht - Bijkomende middelen voor agressiepreventie in jeugdhulpvoorzieningen

Vlaanderen maakte al heel wat middelen vrij voor de grondige renovatie of nieuwbouw van voorzieningen in de jeugdhulp en kinderpsychiatrie. Daarnaast wordt nu ook een specifiek instrument ontwikkeld om gericht in te grijpen in de bestaande infrastructuur om beter te kunnen omgaan met agressie van de verblijvende jongeren. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de vraag van het personeel die met deze uitdagingen te maken krijgt én wordt een veilige omgeving voor de jongeren gecreëerd.


20 miljoen euro in eerste fase

Om beter om te gaan met begeleidingssituaties waar agressie in het spel is, worden niet enkel grootschalige werken gedaan in de vorm van renovaties van voorzieningen, ook kleinere werken en aanpassingen kunnen al een verschil maken. Daarom de keuze van de Vlaamse Regering om ook hierin te investeren. Er wordt budget ter beschikking gesteld op basis van de vastgestelde noden. In de startfase bedraagt dat 20 miljoen euro.

“Moderne en kwaliteitsvolle infrastructuur die is aangepast voor een goede ondersteuning is van groot belang voor zowel de jongeren als de mensen die met deze jongeren aan de slag gaan,” zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, “want ook de ruimtelijke organisatie, de aangepaste bouw en de inrichting van de ruimte hebben een effect op het gemoed en het welbevinden van kinderen en jongeren en op de wijze waarop de hulpverlening georganiseerd kan worden.”

Agressie te snel af zijn

Dit besluit maakt het voor voorzieningen nu ook mogelijk om voor bepaalde doelgroepen of zorgvormen doelgerichte aanpassingen aan hun gebouw te doen, met het oog op de preventie van agressie en vrijheidsbeperking. Het gaat daarbij onder meer om de veiligheid in afzonderings- en separatieruimtes en mogelijkheden tot visueel toezicht. Steeds met het oog op de meerwaarde voor de jongere.

In eerste instantie komen de middelen ten goede van de voorzieningen die werken met minderjarigen met verblijfsfunctie in de sectoren

  • Jongerenwelzijn: verblijf en beveiligd verblijf, centra voor integrale gezinszorg en de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra
  • Personen met een handicap: multifunctionele centra en zorg voor geïnterneerden
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie: Forensische K- bedden, K- bedden en de (semi)residentiële revalidatiecentra voor kinderen en jongeren met een ernstige medisch-psychologische aandoening en de residentiële revalidatiecentra voor minderjarige verslaafden.

Afhankelijk van de vraag en de evaluatie van het systeem kan later een uitbreiding voorzien worden naar andere zorgvormen of functies.

Mogelijke maatregelen

4 groepen van maatregelen komen in aanmerking voor subsidies.

  • Inrichting van de buitenomgeving om de jongeren tot rust te laten komen zoals bijvoorbeeld de aanleg van een moestuin, sportveld, speeltuin of outdoor fitness
  • Herinrichting of aanpassing van kamers of gemeenschappelijke ruimten, zoals flexibele wanden, kasten of veiligheidsglas tussen bepaalde ruimten.
  • Het installeren van technologie om het toezicht te verbeteren, zoals camera’s, of alarm- en oproepsystemen

Maatregelen die tot doel hebben specifieke ruimten in te richten, te herinrichten of uit te rusten in functie van preventie van agressie of vrijheidsbeperking, of ter uitvoering van veilige vrijheidsbeperking, zoals ruimten voor ontspanning, stilteruimte, ruimten voor dagbesteding of afzondering

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.