Aanvragen werk- en zorgtrajecten

Dit voorjaar treedt het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten van 25 april 2014 in voege. Dat bevat twee soorten aanbod:

Activeringstrajecten

Activeringstrajecten zijn kortstondige werk- en zorgtrajecten van maximaal 18 maanden om mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) een duwtje in de rug te geven, op weg naar betaald werk. Een casemanager Zorg en een casemanager Werk tekenen het traject uit samen met de cliënt. Een netwerk van dienstverleners voert het uit.

Als een voorziening erkend door Jongerenwelzijn een mandaat wil opnemen als casemanager Zorg, kan die daarvoor een mandaataanvraag indienen. De voorwaarden zijn te vinden op de website van het departement WVG. De compensatievergoeding bedraagt 800 euro per traject.

Mensen worden door VDAB toegeleid naar een activeringstraject vanaf 1 juli 2018.

Aanbod van arbeidsmatige activiteiten

Het aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA) omvat een onbetaalde bezigheid voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS). Dit wordt ook wel eens ‘arbeidszorg’ genoemd. AMA is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar voor wie betaalde arbeid momenteel niet mogelijk is omwille van die MMPPS problematiek. Wie aan AMA wil doen, heeft hiervoor de toestemming nodig van zijn uitkeringsinstantie.

Deelnemers aan AMA verrichten onbezoldigde bezigheid op een werkpost in de publieke sector, profit of social profit en worden begeleid door erkende begeleiders. Er wordt steeds een overeenkomst afgesloten tussen de deelnemer AMA, de erkende begeleider en de werkpost.

Een voorziening erkend door Jongerenwelzijn kan een erkenning aanvragen als begeleider arbeidsmatige activiteiten door middel van een digitaal aanvraagformulier. Overeenkomsten AMA kunnen afgesloten worden vanaf 1 juli. Deze moeten alle wettelijke bepalingen bevatten die opgenomen zijn in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit. Er is geen modelovereenkomst voorzien.

Een begeleider AMA ontvangt hiervoor per maand en per deelnemer een subsidie van 70 euro van het Departement WVG en dat binnen de beschikbare budgetten (3.300 gesubsidieerde begeleidingen AMA in 2018). Hiertoe moet hij vanaf 2 juli 2018 (om 10u) per deelnemer AMA een overeenkomst indienen via een elektronisch formulier, dat nog ter beschikking komt op de website van het Departement WVG.

Per deelnemer AMA moeten de volgende gegevens worden ingediend:

  • erkenningsnummer van de erkende begeleider AMA. (Dit ontvangt de organisatie van het Departement WVG nadat ze erkend is als begeleider AMA.);
  • voor- en familienaam en rijksregisternummer van de deelnemer AMA. (Een voorziening heeft hiervoor geen e-ID nodig van de deelnemer op het moment van indiening. Er wordt ook geen kopie van die e-ID gevraagd.);
  • de werkpost van de deelnemer AMA;
  • startdatum overeenkomst;
  • een kopie van de gesloten overeenkomst wordt meegestuurd als bijlage.

Elk personeelslid van de voorziening die erkend is als begeleider AMA kan via zijn e-ID formulieren indienen; de indiening moet dus NIET gebeuren via de e-ID van de rechtsgeldige vertegenwoordiger (zoals bij een erkenningsaanvraag het geval is). Meerdere personeelsleden kunnen tegelijkertijd formulieren indienen vanaf 2 juli 2018 om 10u.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van het departement WVG.

Vragen? Neem contact op:

telefonisch: 02/553-33-30

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.