Aankondiging: INSISTO release op 15 februari

Op 15 februari verandert INSISTO grondig van lay-out. Een uitgebreide communicatie volgt nog op de dag van de release, met een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen en de nodige handvaten op maat van jouw rol in het programma (aanmelder, wachtlijstbeheerder …).

De voornaamste veranderingen zijn:

Eerste stappen in de richting van het ‘één cliënt dossier’:

Er zal nog maar één dossier per cliënt zijn in INSISTO dat continu met het rijksregisternummer (RR) is gelinkt. Concreet zal dit te merken zijn bij de aanmaak van een nieuw A-doc, dat start met het opzoeken van het RR. Wanneer er reeds een contactpersoon-aanmelder is voor de minderjarige, kan je zelf geen dossier aanmaken. Het luik Identificatie werkt als eerste volgens de nieuwe logica, waarbij er maar één identiek luik meer is (voorlopig nog zichtbaar in de verschillende dossiers). Vraagverheldering en indicatiestelling van alle aanvragen worden ook zichtbaar in een overzicht, in plaats van enkel in de laatste versie. Dit was reeds het geval bij diagnostiek.

Het automatisch toevoegen van onderliggende typemodules bij het koppelen van voorzieningen wordt verwijderd.

Zo kan men enkel nog typemodules inzetten die effectief in het indicatiestellingsverslag staan.

Tot nu toe was het mogelijk in INSISTO dat als je een typemodule indiceerde, een andere typemodule met dezelfde functie en een lagere intensiteit ook kon opstarten (bv. verblijf hoge frequentie -> verblijf lage frequentie). Dat ging automatisch, met problemen tot gevolg voor registratie en prioritering in INSISTO (bv. prioritering MFC -> automatische prioritering OBC). Dit zal niet langer het geval zijn. Alle typemodules die nodig zijn, moeten effectief geïndiceerd worden. Verplichte combinaties zullen wel automatisch meegesleept worden, wat een ontlasting zou moeten zijn (bv. verblijf i.f.v. diagnostiek slepen -> diagnostiek wordt meegesleept).

Continuïteit en bemiddeling worden toegevoegd in INSISTO:

Zoals reeds gemeld in de nieuwsbrief van december, wordt de werking van de collega’s van continuïteit en toegang in de regio’s in INSISTO ingebed voor cliëntoverleg en bemiddeling. Je kan met de nieuwe release rechtstreeks een aanvraag indienen voor cliëntoverleg en bemiddeling in INSISTO, via Mijn berichten. Dat geldt ook wanneer je geen toegang hebt tot het regiedossier van de jongere. Deze informatie wordt automatisch toegevoegd in het regiedossier.

Technische aanpassingen aan de moduledatabank:

Typemodules en modules worden gelijkgeschakeld qua naamgeving. De filter probleemgebieden verdwijnt ook voor de keuze van typemodules in indicatiestelling. Daarom zullen sommige typemodules gewijzigd worden. Je hoeft hiervoor niets te doen.  

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.