Wat doet een CLB-medewerker?

Een huisbezoek verklaart veel zaken

Iedere maand belicht Jeugdhulp.be een functie in de jeugdhulp. Wie doet wat? En hoe ziet een werkdag eruit? In deze aflevering volgen we een dag maatschappelijk werker Elli Peeters van het provinciaal CLB in Antwerpen. 

Tekst: Melanie De Vrieze


08u30

“We starten wekelijks op maandag met teamoverleg”, legt maatschappelijk medewerker Elli Peeters uit. “Dan vergaderen we met de collega’s die in dezelfde school werken of verdiepen we casussen met collega’s die in andere scholen werken. We vragen onderling advies aan elkaar over de aanpak of geven een stand van zaken. Op geregelde tijdstippen is er een algemene teamvergadering. Daarin deelt de directie belangrijke ontwikkelingen in het werkveld of veranderingen in de wetgeving mee.”

10u00

Daarna trekt Elli Peeters naar een school in Kapellen, waar de leerlingen twee dagen school volgen en drie dagen voltijds werken of in een andere vorm van voltijds engagement zitten. “In deze vorm van onderwijs hechten we veel belang aan op tijd komen en aanwezigheid. Dit maakt deel uit van een goede arbeidsattitude, wat belangrijk is als een jongere snel naar een werkplek wil doorstromen. We bieden een persoonlijk ontwikkelingstraject voor de leerlingen, die vastzitten door bijvoorbeeld persoonlijke factoren of een gebrek aan motivatie of toekomstperspectief. Het boeiendste aan de job is het contact met de leerlingen en de ouders, het echte veldwerk.”

13u00

Elli Peeters vertrekt naar de middenschool voor een cel leerlingenbegeleiding. “Er kruipt veel tijd in, maar het is toch belangrijk om die vergaderingen te hebben. Goede afspraken maken goede vrienden.” Daarna heeft ze enkele gesprekken met leerlingen of hun ouders. “We stellen ons laagdrempelig op. Bij de start van het nieuwe schooljaar stellen we ons altijd voor aan nieuwe leerlingen en ouders. Op die manier kunnen mensen een gezicht kleven op het CLB en zijn we gemakkelijker aanspreekbaar.” Ze woont ook klassenraden bij, die periodiek worden georganiseerd, meestal kort voor de vakanties. “Daarin bespreken we de schoolse vorderingen en het gedrag en het welbevinden van de leerlingen”.

15u00

Samen met twee andere collega van de psychosociale discipline werkt ze in het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) in Stabroek. “Ik maak deel uit van diverse cellen leerlingbegeleiding. Dat zijn overlegorganen waarbij het directieteam, het zorgteam, de leercoach, leerlingbegeleiders en vertrouwensleerkracht rond de tafel zitten. De school vraagt aan ons consultatief advies of geeft de regie van het dossier volledig aan ons, waarna we een traject starten. Soms ligt de nadruk op leergebonden materie, dan weer op het gedrag of de thuisproblematiek. We kijken wie wat aanpakt.” Het is belangrijk dat een vraag de juiste weg bewandelt. “Anders krijg je een wildgroei aan vragen. Vaak spreken leerkrachten ons aan, terwijl medewerkers van de school perfect geplaatst zijn om het probleem aan te pakken.”

Ze merkt een groot verschil met vroeger. “De invoering van het M-decreet en onze functie binnen de jeugdhulpverlening hebben de invulling van onze rol toch aanzienlijk veranderd. Om het hanteerbaar te houden, trekken we een grens. Vroeger kwamen leerlingen wel eens aankloppen voor liefdesverdriet, maar dat doet de leerlingenbegeleider van de school nu meer. Tenzij er achterliggend een diepgaandere problematiek schuilt.”

16u00

Het CLB vervult ook een draaischijffunctie. “Bij ernstige problemen die niet meteen door onszelf, de ouders of de leerkrachten aangepakt kunnen worden, hebben we een belangrijke rol om mensen naar de  jeugdhulp door te verwijzen, zowel de rechtstreeks toegankelijke (RTJ) als de niet-rechtstreeks toegankelijke (NRTJ) jeugdhulp. Bij ernstige opvoedingsproblemen of een verontrustende leefsituatie, kunnen we een aanvraag doen voor bijvoorbeeld een opname van de jongere in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum (OOOC) of toeleiden naar het ondersteuningscentrum jeugdhulp (OCJ). Dat maakt dat we heel alert zijn en situaties tijdig in kaart brengen zodat de hulpverlening er op tijd mee aan de slag kan. Overleg met externe partners of hulpverlening maakt geregeld deel uit van ons takenpakket.”

17u30

Elli Peeters rondt haar werkdag af met een huisbezoek. “Dat doen we vooral wanneer mensen het moeilijk hebben om tot bij ons te geraken. Een huisbezoek verklaart vaak heel wat zaken, omdat je rechtstreeks wordt geconfronteerd met de context waarin een kind of jongere moet opgroeien.”

Het CLB werkt op vier domeinen: leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, psychosociaal functioneren en de schoolloopbaan. De CLB-medewerkers spreken met alle partijen die betrokken zijn met een leerling. Het provinciaal CLB in Antwerpen draagt het schoolnabij werken hoog in het vaandel. Het CLB vervult ook een draaischijffunctie tussen cliënt en hulpverlening.

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb
 

Lees ook:

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.